آبزی پروری

آبزی پروری

آبزی پروری:

 بمنظور تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز کشور و جهت بهره‌برداری از حدود 1000 هکتار آب‌بندان موجود در واحدهای شرکت‌های تحت پوشش، ماهی‌های گرمابی و سردآبی تولید و بخشی از آب ذخیره شده در این آب‌بندان‌ها  به مصارف بخش کشاورزی می‌رسد.