این ثبت نام صرفا مربوط به کارکنان گروه  کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان است.
لذا به درخواست ثبت نامی که توسط افراد خارج از مجموعه انجام پذیرد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ثبت نام خادمین افتخاری اربعین

ثبت نام خادمین موکب اربعین در مرز خسروی

ثبت مشخصات
*
*
*
*
*
*
به صورت خلاصه تخصص ، مهارت و توانایی های خود را بنویسید( مانند آشپزی ، برق کاری ، تعمیر کار و ....) *