پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش پسته خشک در شرکت محیا

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

مزایده فروش پسته خشک شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیــاء

0ریال

ریال

داخلی

عادی

مزایده فروش پسته خشک
شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیــاء در نظر دارد مقدار تقریبی حدود   100 (یکصد) تن  محصول پسته خشک تولیدی خود  را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از متقاضیان دعوت می گردد از تاریخ نشر آگهی جهت رؤیت نمونه پسته و اطلاع از شرایط مزایده به دفتر مرکزی شرکت به آدرس: استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، دهستان کوهپایه شرقی ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر مراجعه و یا با تلفن : 02166282060 و همراه 09339434225 تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است نمونه پسته ارسالی عین محصول بوده و ارائه پیشنهاد قیمت بر اساس نمونه پسته ارسالی خواهد بود.
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 12 ظهر  روز چهارشنبه مورخ 03/10/1399 خواهد بود.
ضمنـا"جلسه مزایده رأس ساعت 13 ظهر روز چهارشنبه   مورخ 03/10/1399 در محل دفتر واحد دام اصیل شرکت محیاء به آدرس کیلومتر 16 جاده قدیم تهران کرج، جنب شهرداری ناحیه 6 منطقه 18 ، خیابان سولیران، کیلومتر 2 جاده زرنان  برگـزار خواهد شد. 
شرکت محیاء در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از اقلام مزایده مختار است.
5 درصد قیمت پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده تعیین گردیده که باید به صورت وجه نقد پرداخت شود و یا به حساب شماره 850432884 یا شماره شبا 160160000000000850432884 IR بانک کشاورزی شعبه آبیک واریز شده و فیش بانکی آن به همراه پاکت پیشنهاد قیمت تحویل امور اداری شرکت گردد.