پرورش گاو و گوساله

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس دارای 100 هزار راس دام سنگین با تولید روزانه 40 کیلوگرم شیر از هر رأس گاو و تولید 1600 تن شیر در روز  و با روند افزایش تولید شیر از 20 هزار تن به 600 هزار تن درسال در 40 سال گذشته

 

پرورش گاو شیری