پروش بز شیری مورسیا

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس دارای 2 واحد پرورش بز شیری در شرکت های مگسال قزوین و فجر اصفهان ( شهرستان قلعه گنج اصفهان) با تولید سالانه 2500 تن شیر بز مورسیا 

بز مورسیا