شیر گاو

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

با تولید روزانه 40 کیلوگرم شیر از هر رأس گاو و با مجموع  حدود  1600تن شیر در روز و همچنین افزایش تولید شیر در 40 سال گذشته از 20 هزار تن به 580 هزار تن در سال  

شیر گاو