انواع نهال و نشاء

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

با تولید 1 میلیون اصله انواع نهال ، 30 میلیون عدد انواع نشاء

 

انواع نهال و نشاء