چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / دشت گل

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی شرکت شیر و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی 

شرکت شیر و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)


ایـن شرکـت در نـظر دارد تعدادی گوساله نر قابل پروار  ،گوساله شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی،گاو آبستن شیری و خشک،  تلیسه فری مارتین و غیر آبستن کشتارگاهی ، تلیسه باردار و مقداری کود دامی مربوط به واحد (قروه کردستان)، (رزن) و (ملایر) خود را در سـاعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/10/21 از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد(ملایر) این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت دامهای مذکور به آدرس واحدهای گاوداری این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند.

1- استان کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ تلفن 08735445856
2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین                                          تلفن 08136353648
3- استان همدان – ملایر– کیلومتر 10 جاده جوکار به تویسرکان          تلفن  08132155010  


شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.


◄جهت شرکت در مزایده ، پرداخت سپرده شرکت در مزایده الزامی است►
شرکت شیر و دام دشت گل کردستان

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

دشت گل

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی شرکت شیر و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی 

شرکت شیر و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)


ایـن شرکـت در نـظر دارد تعدادی گوساله نر قابل پروار  ،گوساله شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی،گاو آبستن شیری و خشک،  تلیسه فری مارتین و غیر آبستن کشتارگاهی ، تلیسه باردار و مقداری کود دامی مربوط به واحد (قروه کردستان)، (رزن) و (ملایر) خود را در سـاعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/10/21 از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد(ملایر) این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت دامهای مذکور به آدرس واحدهای گاوداری این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند.

1- استان کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ تلفن 08735445856
2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین                                          تلفن 08136353648
3- استان همدان – ملایر– کیلومتر 10 جاده جوکار به تویسرکان          تلفن  08132155010  


شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.


◄جهت شرکت در مزایده ، پرداخت سپرده شرکت در مزایده الزامی است►
شرکت شیر و دام دشت گل کردستان