سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده فـروش دام

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / زاگرس

آگهی مزایده فـروش دام در شرکت شیر وگوشت زاگرس شهرکرد ( سهامی عام )

0 ریال

ریال

داخلی

عادی شرکت شیر وگوشت زاگرس شهرکرد ( سهامی عام ) در نظر دارد تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تعدادی گاو آبستن داشتی، تعدادی تلیسه آبستن داشتی و تعدادی گوساله نر قطع شیر را از طریق برگزاری مزایده فروش دام روز شنبه مورخ 99/10/13  رأس ساعت 11 صبح به  فروش برساند. 
علاقمندان می توانند جهت ارائه قیمت حداکثر تا ساعت 10  صبح روز شنبه مورخ  99/10/13 به محل شرکت، واقع در شهرکرد، کیلومتر 10  جاده سامان حضور بهم رسانند. جلسه مزایده در ساعت و تاریخ مذکور برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است سپرده شرکت در مزایده بابت هر رأس گاوغیرآبستن کشتارگاهی،گاو آبستن داشتی و تلیسه آبستن داشتی مبلغ 15/000/000 ریال و بابت هر رأس گوساله نر قطع شیر مبلغ 10/000/000 ریال می باشد و سایر شرایط در اسناد شرکت در مزایده دام موجود می باشد.
(ضمناً کلیه هزینه های مربوط به مزایده مذکور به عهده برنده مزایده می باشد)
 تلفن:  32328001-038         فاکس:  32328000-038