چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی فروش دام مازاد

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد خود را به فروش برساند

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش   تعدادی دام مازاد شامل حدود 40 رأس تلیسه آبستن داشتی(پایه 4 ماه آبستن) ، حدود 8 رأس تلیسه غیر باردار کشتارگاهی ، حدود 15رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، حدود 120 رأس گوساله نر شیر خوار و حدود 20 رأس گوساله نر قطع شیر و همچنین برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دستگاه لبنی از قبیل 1 دستگاه موتور کمپرسور dwm آلمانی ،1 دستگاه فیلر450 خطی نازلی، 1 دستگاه کمپرسورگرید آمریکایی ، 1 دستگاه فیلر 450 جهت بسته بندی و 1 دستگاه موتور کمپرسور خورجینی در روز دوشنبه مورخ 22/10/1399 اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد و اوراق شرایط و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر 35 جاده یاسوج – اصفهان مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ نسبت به بازدید و در صورت نیاز رویت دامها و دستگاه های لبنی و دریافت اعلام شرایط و اسناد مزایده تا تاریخ 21/10/1399 اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده به صورت کتبی در روز دوشنبه مورخ 22/10/1399 رأس ساعت 11 صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد . 
1 : درصورت عدم موفقیت درمزایده کتبی با تشخیص کمیسیون معاملات مزایده بصورت حراج ادامه خواهد یافت
2 : اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.
3: میزان سپرده شرکت درمزایده دام مولد به ازاء هرراس دام حداقل معادل 7 %  وگوساله نر حداقل 10 % می باشد
4: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.
 تلفن همراه:  09140838503- 09171306721                                          
تلفن:9-07433444046
فاکس:07433444051و07433340335

آگهی مزایده عمومی فروش دام مازاد

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد خود را به فروش برساند

بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش   تعدادی دام مازاد شامل حدود 40 رأس تلیسه آبستن داشتی(پایه 4 ماه آبستن) ، حدود 8 رأس تلیسه غیر باردار کشتارگاهی ، حدود 15رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، حدود 120 رأس گوساله نر شیر خوار و حدود 20 رأس گوساله نر قطع شیر و همچنین برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دستگاه لبنی از قبیل 1 دستگاه موتور کمپرسور dwm آلمانی ،1 دستگاه فیلر450 خطی نازلی، 1 دستگاه کمپرسورگرید آمریکایی ، 1 دستگاه فیلر 450 جهت بسته بندی و 1 دستگاه موتور کمپرسور خورجینی در روز دوشنبه مورخ 22/10/1399 اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد و اوراق شرایط و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر 35 جاده یاسوج – اصفهان مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ نسبت به بازدید و در صورت نیاز رویت دامها و دستگاه های لبنی و دریافت اعلام شرایط و اسناد مزایده تا تاریخ 21/10/1399 اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده به صورت کتبی در روز دوشنبه مورخ 22/10/1399 رأس ساعت 11 صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد . 
1 : درصورت عدم موفقیت درمزایده کتبی با تشخیص کمیسیون معاملات مزایده بصورت حراج ادامه خواهد یافت
2 : اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.
3: میزان سپرده شرکت درمزایده دام مولد به ازاء هرراس دام حداقل معادل 7 %  وگوساله نر حداقل 10 % می باشد
4: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.
 تلفن همراه:  09140838503- 09171306721                                          
تلفن:9-07433444046
فاکس:07433444051و07433340335