چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده برداشت حدود 570 اصله از درختان پالونیا

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشاورزی و دامپروری ران

مزایده برداشت حدود 570 اصله از درختان پالونیا

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشاورزی و دامپروری ران در نظر دارد چوب حاصل از برداشت حدود 570 اصله از درختان پالونیا را به آدرس آزادشهر-کیلومتر 1جاده گنبد کاووس –واحد گلچشمه   را از طریق مزایده عمومی بصورت کیلویی بفروش برساند متقاضیان می توانند جهت بازدید از واحد یاد شده و اگاهی  از شرایط مزایده همه روزه به استثناء ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 15 بعدازظهر حداکثر تا روز شنبه مورخ 1399/11/04 به واحد گلچشمه مراجعه داشته باشند.
مهلت واریز سپرده و ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت 12 روز  یکشنبه مورخه1399/11/05
زمان برگزاری مزایده : ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1399/11/05
محل برگزاری مزایده :گرگان خیابان ملاقاتی –بلوار شهید شکاری-جنب اداره کل شیلات- دفتر مرکزی شرکت 
تلفن تماس:01732328095-09111564138-09011721441

مزایده برداشت حدود 570 اصله از درختان پالونیا

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشاورزی و دامپروری ران

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

مزایده برداشت حدود 570 اصله از درختان پالونیا

شرکت کشاورزی و دامپروری ران در نظر دارد چوب حاصل از برداشت حدود 570 اصله از درختان پالونیا را به آدرس آزادشهر-کیلومتر 1جاده گنبد کاووس –واحد گلچشمه   را از طریق مزایده عمومی بصورت کیلویی بفروش برساند متقاضیان می توانند جهت بازدید از واحد یاد شده و اگاهی  از شرایط مزایده همه روزه به استثناء ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 15 بعدازظهر حداکثر تا روز شنبه مورخ 1399/11/04 به واحد گلچشمه مراجعه داشته باشند.
مهلت واریز سپرده و ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت 12 روز  یکشنبه مورخه1399/11/05
زمان برگزاری مزایده : ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1399/11/05
محل برگزاری مزایده :گرگان خیابان ملاقاتی –بلوار شهید شکاری-جنب اداره کل شیلات- دفتر مرکزی شرکت 
تلفن تماس:01732328095-09111564138-09011721441