دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده شرکت کشت و دام قیام اصفهان

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشت و دام قیام اصفهان

آگهی مزایده شرکت کشت و دام قیام اصفهان

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده
شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد تعدادی دام و کود دامی در واحد قیام و ایوانغرب خود را شامل :
۱- گاو آبستن داشتی
۲- گوساله نر قطع شیر 
۳- گوساله نر شیر خوار 
۴- تلیسه باردار 
۵- گاو غیر آبستن کشتارگاهی
۶- تلیسه فری مارتین
۷- تلیسه غیر باردار
۸- گوساله ماده ۳ تا ۹ ماهه
۹- فروش کود دامی
از طریق برگزاری مزایده در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۰۸ بفروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت شرکت در جلسه مذکور به دفتر مرکزی شرکت به آدرس : اصفهان ، جاده تهران ، روبروی پلیس راه ، کیلومتر ۹ جاده علویجه مراجعه نمایند.
تلفن تماس :    ۰۳۱۳۳۸۰۴۳۳۳

آگهی مزایده شرکت کشت و دام قیام اصفهان

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشت و دام قیام اصفهان

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده شرکت کشت و دام قیام اصفهان

آگهی مزایده
شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد تعدادی دام و کود دامی در واحد قیام و ایوانغرب خود را شامل :
۱- گاو آبستن داشتی
۲- گوساله نر قطع شیر 
۳- گوساله نر شیر خوار 
۴- تلیسه باردار 
۵- گاو غیر آبستن کشتارگاهی
۶- تلیسه فری مارتین
۷- تلیسه غیر باردار
۸- گوساله ماده ۳ تا ۹ ماهه
۹- فروش کود دامی
از طریق برگزاری مزایده در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۰۸ بفروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت شرکت در جلسه مذکور به دفتر مرکزی شرکت به آدرس : اصفهان ، جاده تهران ، روبروی پلیس راه ، کیلومتر ۹ جاده علویجه مراجعه نمایند.
تلفن تماس :    ۰۳۱۳۳۸۰۴۳۳۳