چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده فروش حدود 300 تن به واحد ماهان کرمان

مزایده

سیرجان بنیاد / سیرجان بنیاد

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

«آگهی مزایده فروش حدود 300 تن به واحد ماهان کرمان»
     
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد فروش حدود 300 تن محصول به واحد ماهان کرمان از واحدهای تحت پوشش  خود واقع در استان کرمان، شهرکرمان، شهرستان ماهان را به میزان حدود 300 تن از حدود 20 مهر ماه 1400 تا پایان برداشت محصول به ( اواخر آبان ماه) از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیانی که توانایی انجام عملیات مزایده مذکور را دارند دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید ازباغ  محل انجام موضوع مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ  27/06/1400 همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره تلفنهای42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شرکت  و شماره همراه 09127607822 کارشناس بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 11 روز یکشنبه 28/06/1400 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مزایده روز دوشنبه 29/06/1400 راس ساعت  13  در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی می‌باشد .
ضمناً برگ شرایط شرکت در مزایده در مورخ  22/06/1400 در سایت درج خواهد گردید.

آگهی مزایده فروش حدود 300 تن به واحد ماهان کرمان

مزایده

سیرجان بنیاد

سیرجان بنیاد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

«آگهی مزایده فروش حدود 300 تن به واحد ماهان کرمان»
     
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد فروش حدود 300 تن محصول به واحد ماهان کرمان از واحدهای تحت پوشش  خود واقع در استان کرمان، شهرکرمان، شهرستان ماهان را به میزان حدود 300 تن از حدود 20 مهر ماه 1400 تا پایان برداشت محصول به ( اواخر آبان ماه) از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیانی که توانایی انجام عملیات مزایده مذکور را دارند دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید ازباغ  محل انجام موضوع مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ  27/06/1400 همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره تلفنهای42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شرکت  و شماره همراه 09127607822 کارشناس بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 11 روز یکشنبه 28/06/1400 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مزایده روز دوشنبه 29/06/1400 راس ساعت  13  در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی می‌باشد .
ضمناً برگ شرایط شرکت در مزایده در مورخ  22/06/1400 در سایت درج خواهد گردید.