چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش دام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام)

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

آگهی مزایده فروش دام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام). شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در نظر دارد، نسبت به فروش تعدادی دام در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ (ساعت ۱۳) به شرح ذیل اقدام نماید.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده فروش دام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام).                                                            شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در نظر دارد، نسبت به فروش تعدادی دام در روز چهارشنبه مورخ   ۱۴۰۰/۰۸/۲۶  (ساعت ۱۳) به شرح ذیل اقدام نماید.                              
   متقاضیان میتوانند جهت بازدید ودریافت برگ شرایط شرکت در مزایده به نشانی :کیلومتر ۱۸ جاده قزوین -آبیک،کیلومتر ۶ جاده خاکعلی -شرکت مگسال مراجعه نمایند.                                                                        
 
 تعدادی   گوساله نر شیر خوار با پایه ۱۵ روزه              
 تعدادی گوساله نر قطع شیر با پایه ۱۰۰ کیلو
  تعدادی گاو  آبستن داشتی  درجه۲ با پایه ۳ماه آبستن  
 تعدادی  گاو غیر آبستن کشتارگاهی                                                         
تعدادی تلیسه غیر باردار حذفی و فری مارتین 
تعدادی بز نر داشتی نژاد مورسیا   
تعدادی بز نر کشتارگاهی نژاد مورسیا
تعدادی بز ماده کشتارگاهی نژاد مورسیا
تعدادی بز ماده کولار آبستن داشتی با پایه ۳ ماه آبستن نژاد مورسیا
تلفن های تماس:۰۲۸۳۲۹۸۲۴۰۲-۰۲۸۳۲۹۸۳۲۰۲ داخلی  ۱۴۸
ایمیل :magsal1352@magsalco.ir
اینستاگرام :magsal.co

مزایده فروش دام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام)

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده فروش دام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام). شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در نظر دارد، نسبت به فروش تعدادی دام در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ (ساعت ۱۳) به شرح ذیل اقدام نماید.

آگهی مزایده فروش دام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام).                                                            شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در نظر دارد، نسبت به فروش تعدادی دام در روز چهارشنبه مورخ   ۱۴۰۰/۰۸/۲۶  (ساعت ۱۳) به شرح ذیل اقدام نماید.                              
   متقاضیان میتوانند جهت بازدید ودریافت برگ شرایط شرکت در مزایده به نشانی :کیلومتر ۱۸ جاده قزوین -آبیک،کیلومتر ۶ جاده خاکعلی -شرکت مگسال مراجعه نمایند.                                                                        
 
 تعدادی   گوساله نر شیر خوار با پایه ۱۵ روزه              
 تعدادی گوساله نر قطع شیر با پایه ۱۰۰ کیلو
  تعدادی گاو  آبستن داشتی  درجه۲ با پایه ۳ماه آبستن  
 تعدادی  گاو غیر آبستن کشتارگاهی                                                         
تعدادی تلیسه غیر باردار حذفی و فری مارتین 
تعدادی بز نر داشتی نژاد مورسیا   
تعدادی بز نر کشتارگاهی نژاد مورسیا
تعدادی بز ماده کشتارگاهی نژاد مورسیا
تعدادی بز ماده کولار آبستن داشتی با پایه ۳ ماه آبستن نژاد مورسیا
تلفن های تماس:۰۲۸۳۲۹۸۲۴۰۲-۰۲۸۳۲۹۸۳۲۰۲ داخلی  ۱۴۸
ایمیل :magsal1352@magsalco.ir
اینستاگرام :magsal.co