چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی فروش سیب زمینی (نوبت دوم)

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

آگهی مزایده عمومی فروش سیب زمینی (نوبت دوم)

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده عمومی فروش سیب زمینی (نوبت دوم)
شرکت باغداری وزراعت مشهد در نظر دارد مقدار 350 تن سیب زمینی  موجود در سردخانه بهمن چناران را از طریق برگزاری جلسه مزایده عمومی در نوبت دوم به فروش برساند .  متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به سردخانه مذکور مراجعه نموده وبرای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی واقع در مشهد بلوار دانشجو نبش دانشجو 15 طبقه 3 واحد 303  مراجعه نمایند.
1_مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادی .
2_معامله بصورت نقد می باشد.
3_تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 29/08/1400 .
4_جلسه مزایده راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 29/08/1400 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواد شد 
برای کسب اطلاعات بیشتر  می توانند با شماره تلفن های   09178797822 و 38662160  تماس حاصل نمایند .


                                      شرکت باغداری وزراعت مشهد

آگهی مزایده عمومی فروش سیب زمینی (نوبت دوم)

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده عمومی فروش سیب زمینی (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی فروش سیب زمینی (نوبت دوم)
شرکت باغداری وزراعت مشهد در نظر دارد مقدار 350 تن سیب زمینی  موجود در سردخانه بهمن چناران را از طریق برگزاری جلسه مزایده عمومی در نوبت دوم به فروش برساند .  متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به سردخانه مذکور مراجعه نموده وبرای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی واقع در مشهد بلوار دانشجو نبش دانشجو 15 طبقه 3 واحد 303  مراجعه نمایند.
1_مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادی .
2_معامله بصورت نقد می باشد.
3_تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 29/08/1400 .
4_جلسه مزایده راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 29/08/1400 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواد شد 
برای کسب اطلاعات بیشتر  می توانند با شماره تلفن های   09178797822 و 38662160  تماس حاصل نمایند .


                                      شرکت باغداری وزراعت مشهد