چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده پسته در شرکت پیوند خاوران

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در نظر دارد مقدار 33 تن انواع پسته (10 تن پسته دهان بست فندقی، 7 تن پسته دهان بست احمدآقایی، 4.5 تن پسته خندان فندقی و 11.5 تن پسته پوک) خود را از طریق مزایده عمومی که در ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1400/08/25 برگزار خواهد شد به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت اخذ و تحویل فرمهای مربوطه به دفتر شرکت واقع در بیرجند کیلومتر 5 جاده بیرجند کرمان جنب دانشکده کشاورزی یا به سایت شرکت www.pkhco.ir مراجعه نمایند.
لازم به ذکراست آخرین مهلت جهت تحویل پاکت قیمت پیشنهادی ساعت 11:30روز سه شنبه مورخ 1400/08/25 می باشد.

مزایده پسته در شرکت پیوند خاوران

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در نظر دارد مقدار 33 تن انواع پسته (10 تن پسته دهان بست فندقی، 7 تن پسته دهان بست احمدآقایی، 4.5 تن پسته خندان فندقی و 11.5 تن پسته پوک) خود را از طریق مزایده عمومی که در ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1400/08/25 برگزار خواهد شد به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت اخذ و تحویل فرمهای مربوطه به دفتر شرکت واقع در بیرجند کیلومتر 5 جاده بیرجند کرمان جنب دانشکده کشاورزی یا به سایت شرکت www.pkhco.ir مراجعه نمایند.
لازم به ذکراست آخرین مهلت جهت تحویل پاکت قیمت پیشنهادی ساعت 11:30روز سه شنبه مورخ 1400/08/25 می باشد.