دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

فروش گاوداری واحد ایوان

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشت و دام قیام اصفهان

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده
شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد واحد گاوداری ایوان خود را واقع در استان ایلام از طریق برگزاری مزایده (نوبت دوم) در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۳۰ بفروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت شرکت در جلسه مذکور به دفتر مرکزی شرکت به آدرس : اصفهان ، جاده تهران ، روبروی پلیس راه ، کیلومتر ۹ جاده علویجه مراجعه نمایند.
تلفن تماس :    ۰۳۱۳۳۸۰۴۳۳۳

فروش گاوداری واحد ایوان

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشت و دام قیام اصفهان

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده
شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد واحد گاوداری ایوان خود را واقع در استان ایلام از طریق برگزاری مزایده (نوبت دوم) در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۳۰ بفروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت شرکت در جلسه مذکور به دفتر مرکزی شرکت به آدرس : اصفهان ، جاده تهران ، روبروی پلیس راه ، کیلومتر ۹ جاده علویجه مراجعه نمایند.
تلفن تماس :    ۰۳۱۳۳۸۰۴۳۳۳