چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده مرکبات در شرکت دشت ناز ساری

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت زراعی دشت ناز

آگهی مزایده عمومی فروش سر درختی کیلویی انواع مرکبات( نارنگی کلمانتین)

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده عمومی فروش سر درختی کیلویی انواع مرکبات( نارنگی کلمانتین)
شرکت زراعی دشت ناز در نظر دارد بخشی از محصول  نارنگی کلمانتین واحد دشت ناز خود را واقع در شهرستان‌ میاندورود، به صورت سردرختی کیلویی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ شرایط شرکت در مزایده به سایت شرکت زراعی دشت ناز به آدرس www.Dashtnazco.ir مراجعه و یا با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.
شماره تلفن:  33726400  - 01133726842
تلفن تماس جهت هماهنگی: آقای خادمیان 09125175010
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مزایده: تا ساعت 15  روز سه شنبه مورخ 1400/09/16
ساعت و تاریخ برگزاری مزایده: ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ  1400/09/17
مکان مزایده: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

مزایده مرکبات در شرکت دشت ناز ساری

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت زراعی دشت ناز

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده عمومی فروش سر درختی کیلویی انواع مرکبات( نارنگی کلمانتین)

آگهی مزایده عمومی فروش سر درختی کیلویی انواع مرکبات( نارنگی کلمانتین)
شرکت زراعی دشت ناز در نظر دارد بخشی از محصول  نارنگی کلمانتین واحد دشت ناز خود را واقع در شهرستان‌ میاندورود، به صورت سردرختی کیلویی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ شرایط شرکت در مزایده به سایت شرکت زراعی دشت ناز به آدرس www.Dashtnazco.ir مراجعه و یا با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.
شماره تلفن:  33726400  - 01133726842
تلفن تماس جهت هماهنگی: آقای خادمیان 09125175010
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مزایده: تا ساعت 15  روز سه شنبه مورخ 1400/09/16
ساعت و تاریخ برگزاری مزایده: ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ  1400/09/17
مکان مزایده: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز