چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش دام

مزایده

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء / شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء( سهامی خاص ) در نظر دارد  تعدادی دام مازاد(گوساله نر شیرخوار و قطع شیر، گاو غیر آبستن ،  گاو آبستن ، تلیسه باردار و تلیسه غیر آبستن) را از طریق مزایده  عمومی به فروش برساند . 
(( پرداخت سپرده شرکت در مزایده الزامی است )) متقاضیان جهت هماهنگی و بازدید از دام های مورد مزایده و دریافت برگ شرایط مزایده  می توانند از تاریخ درج آگهی مزایده تا تاریخ 07/07/1401 روز پنجشنبه به واحد گاوداری دام اصیل این شرکت به آدرس کیلومتر 16 جاده قدیم تهران کرج، جنب شهرداری ناحیه 6 منطقه 18 ، خیابان سولیران، کیلومتر 2 جاده زرنان واحد گاوداری دام اصیل و همچنین واحد گاوداری واحد آبیک به آدرس کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر، گاوداری 3000 رأسی آبیک مراجعه نمایند .
   مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 11:30 صبح روز شنبه مورخ09/07/1401 خواهد بود.
ضمنـا"جلسه مزایده رأس ساعت 11:30 صبح روز شنبه   مورخ 09/07/1401 خواهد بود.
محل برگزاری مزایده : استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر، دفتر مدیریت  شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء
شماره تماس جهت هماهنگی: 02166282060
مدیر بازرگانی 09357782925-09339434225  اله داد

مزایده فروش دام

مزایده

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء( سهامی خاص ) در نظر دارد  تعدادی دام مازاد(گوساله نر شیرخوار و قطع شیر، گاو غیر آبستن ،  گاو آبستن ، تلیسه باردار و تلیسه غیر آبستن) را از طریق مزایده  عمومی به فروش برساند . 
(( پرداخت سپرده شرکت در مزایده الزامی است )) متقاضیان جهت هماهنگی و بازدید از دام های مورد مزایده و دریافت برگ شرایط مزایده  می توانند از تاریخ درج آگهی مزایده تا تاریخ 07/07/1401 روز پنجشنبه به واحد گاوداری دام اصیل این شرکت به آدرس کیلومتر 16 جاده قدیم تهران کرج، جنب شهرداری ناحیه 6 منطقه 18 ، خیابان سولیران، کیلومتر 2 جاده زرنان واحد گاوداری دام اصیل و همچنین واحد گاوداری واحد آبیک به آدرس کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر، گاوداری 3000 رأسی آبیک مراجعه نمایند .
   مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 11:30 صبح روز شنبه مورخ09/07/1401 خواهد بود.
ضمنـا"جلسه مزایده رأس ساعت 11:30 صبح روز شنبه   مورخ 09/07/1401 خواهد بود.
محل برگزاری مزایده : استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر، دفتر مدیریت  شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء
شماره تماس جهت هماهنگی: 02166282060
مدیر بازرگانی 09357782925-09339434225  اله داد