چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده فروش دام شرکت مگسال در تاریخ 1401/07/27

مزایده

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال / شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده فروش دام
شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی دام از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح ذیل در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده به نشانی: قزوین، کیلومتر 18 جاده قدیم قزوین-آبیک، کیلومتر 6 جاده خاکعلی شرکت مگسال مراجعه فرمایند.
تلفنهای تماس: ۰۹۳۶۱۹۲۱۲۲۵ -۰۲۸۳۲۹۸۲۴۰۲
۱-تعدادی گوساله نر شیر خوار ۱۵ روزه
۲-تعدادی گاو آبستن داشتی درجه ۲ با پایه ۳ ماه آبستن
۳-تعدادی گاو غیر آبستن کشتار گاهی
۴-تعدادی تلیسه غیر باردار حذفی و فری مارتین
۵-تعدادی گوساله نر قطع شیر با پایه ۱۰۰ کیلو گرم
۶- تعدادی بز نر کشتار گاهی نژاد مورسیا
۷-تعدادی بز نر داشتی نژاد مورسیا
۸-تعدادی بز شیری غیر آبستن کشتارگاهی نژاد مورسیا
۹-تعدادی کولار غیر آبستن کشتارگاهی نژاد مورسیا
۱۰- تعدادی بز ماده کولار آبستن داشتی با پایه ۳ ماه آبستن
۱۱-تعدادی بز کولار غیر باردار داشتی
ساعت شروع مزایده ساعت ۱۲:۰۰ ظهر
آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت : تا قبل از شروع جلسه مزایده

آگهی مزایده فروش دام شرکت مگسال در تاریخ 1401/07/27

مزایده

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده فروش دام
شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی دام از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح ذیل در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده به نشانی: قزوین، کیلومتر 18 جاده قدیم قزوین-آبیک، کیلومتر 6 جاده خاکعلی شرکت مگسال مراجعه فرمایند.
تلفنهای تماس: ۰۹۳۶۱۹۲۱۲۲۵ -۰۲۸۳۲۹۸۲۴۰۲
۱-تعدادی گوساله نر شیر خوار ۱۵ روزه
۲-تعدادی گاو آبستن داشتی درجه ۲ با پایه ۳ ماه آبستن
۳-تعدادی گاو غیر آبستن کشتار گاهی
۴-تعدادی تلیسه غیر باردار حذفی و فری مارتین
۵-تعدادی گوساله نر قطع شیر با پایه ۱۰۰ کیلو گرم
۶- تعدادی بز نر کشتار گاهی نژاد مورسیا
۷-تعدادی بز نر داشتی نژاد مورسیا
۸-تعدادی بز شیری غیر آبستن کشتارگاهی نژاد مورسیا
۹-تعدادی کولار غیر آبستن کشتارگاهی نژاد مورسیا
۱۰- تعدادی بز ماده کولار آبستن داشتی با پایه ۳ ماه آبستن
۱۱-تعدادی بز کولار غیر باردار داشتی
ساعت شروع مزایده ساعت ۱۲:۰۰ ظهر
آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت : تا قبل از شروع جلسه مزایده