چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده فروش خودرو در شکرت مگسال مورخ 1401/07/27

مزایده

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال / شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده فروش خودرو
شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه خودروی وانت مزدا ۲۰۰۰ مدل ۱۳۸۵ از طریق برگزاری مزایده عمومی در روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده به نشانی: قزوین، کیلومتر ۱۸ جاده قدیم قزوین-آبیک، کیلومتر ۶ جاده خاکعلی شرکت مگسال مراجعه فرمایند.
تلفنهای تماس: ۰۹۳۶۱۹۲۱۲۲۵ -۰۲۸۳۲۹۸۲۴۰۲
ساعت شروع مزایده ساعت ۱۵:۰۰ عصر
آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت : تا قبل از شروع جلسه مزایده

آگهی مزایده فروش خودرو در شکرت مگسال مورخ 1401/07/27

مزایده

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده فروش خودرو
شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه خودروی وانت مزدا ۲۰۰۰ مدل ۱۳۸۵ از طریق برگزاری مزایده عمومی در روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده به نشانی: قزوین، کیلومتر ۱۸ جاده قدیم قزوین-آبیک، کیلومتر ۶ جاده خاکعلی شرکت مگسال مراجعه فرمایند.
تلفنهای تماس: ۰۹۳۶۱۹۲۱۲۲۵ -۰۲۸۳۲۹۸۲۴۰۲
ساعت شروع مزایده ساعت ۱۵:۰۰ عصر
آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت : تا قبل از شروع جلسه مزایده