چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده و مناقصه عمومی در شرکت یاسوج مورخ 1401/07/25

مناقصه

شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج / شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده  ومناقصه عمومی
بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود 100رأس گوساله نرشیرخوار ، حدود 22رأس گوساله نرقطع شیر ،حدود  15 رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، حدود 10 رأس گاو آبستن (پایه 3 ماه آبستن ) وحدود 30 رأس تلیسه  آبستن داشتی (پایه 3 ماه آبستن )  و همچنین برگزاری مناقصه عمومی (نوبت اول) انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی جهت انجام  عملیات دامپروری و کارهای متفرقه در روز دوشنبه مورخ1401/07/25اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان خرید دام و پیمانکاران که در زمینه تامین نیروی انسانی دارای تخصص و تجربه کافی می باشند دعوت  بعمل می آید جهت دریافت اسناد و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر 35 جاده یاسوج – اصفهان مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ مراجعه نموده و سپس نسبت به بازدید از دامها و محل انجام پیمانکاری نیروی انسانی  ونیز دریافت اعلام شرایط اسناد مزایده و مناقصه تا تاریخ 1401/07/24اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده دام ها  و مناقصه پیمانکار تأمین نیروی انسانی در روز دوشنبه مورخ 1401/07/25رأس ساعت 11 صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد . 
1- از تاریخ درج آگهی مناقصه نیروی انسانی در روزنامه جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه (نوبت اول)به آدرس فوق مراجعه نموده و یا با شماره تماس 09135101889 در ساعات اداری تماس حاصل نمایند .آخرین مهلت جهت تحویل پیشنهادات در پاکت مهر و موم شده به دفتر شرکت و اخذ رسید تا ساعت 10 صبح روز 1401/07/24می باشد . به پیشنهادات دریافتی خارج از موعد مقرر، مشروط ، مخدوش ، مبهم ، ناقص و پیشنهاداتی که با شرایط مندرج در اسناد اختلاف داشته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- مهلت تحویل اسناد و قیمت اعلامی مزایده، دام ها تا ساعت 10صبح مورخ 1401/07/25 می باشد.
3 : اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده ومناقصه تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.
4:  میزان سپرده دریافتی جهت شرکت درمزایده  ومناقصه طبق فرم شرایط می باشد.
5: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده  و مناقصه  می باشد.
 تلفن همراه:  09176187768                                          
تلفن:9-07433444046
فاکس:07433444051

آگهی مزایده و مناقصه عمومی در شرکت یاسوج مورخ 1401/07/25

مناقصه

شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده  ومناقصه عمومی
بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود 100رأس گوساله نرشیرخوار ، حدود 22رأس گوساله نرقطع شیر ،حدود  15 رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، حدود 10 رأس گاو آبستن (پایه 3 ماه آبستن ) وحدود 30 رأس تلیسه  آبستن داشتی (پایه 3 ماه آبستن )  و همچنین برگزاری مناقصه عمومی (نوبت اول) انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی جهت انجام  عملیات دامپروری و کارهای متفرقه در روز دوشنبه مورخ1401/07/25اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان خرید دام و پیمانکاران که در زمینه تامین نیروی انسانی دارای تخصص و تجربه کافی می باشند دعوت  بعمل می آید جهت دریافت اسناد و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر 35 جاده یاسوج – اصفهان مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ مراجعه نموده و سپس نسبت به بازدید از دامها و محل انجام پیمانکاری نیروی انسانی  ونیز دریافت اعلام شرایط اسناد مزایده و مناقصه تا تاریخ 1401/07/24اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده دام ها  و مناقصه پیمانکار تأمین نیروی انسانی در روز دوشنبه مورخ 1401/07/25رأس ساعت 11 صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد . 
1- از تاریخ درج آگهی مناقصه نیروی انسانی در روزنامه جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه (نوبت اول)به آدرس فوق مراجعه نموده و یا با شماره تماس 09135101889 در ساعات اداری تماس حاصل نمایند .آخرین مهلت جهت تحویل پیشنهادات در پاکت مهر و موم شده به دفتر شرکت و اخذ رسید تا ساعت 10 صبح روز 1401/07/24می باشد . به پیشنهادات دریافتی خارج از موعد مقرر، مشروط ، مخدوش ، مبهم ، ناقص و پیشنهاداتی که با شرایط مندرج در اسناد اختلاف داشته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- مهلت تحویل اسناد و قیمت اعلامی مزایده، دام ها تا ساعت 10صبح مورخ 1401/07/25 می باشد.
3 : اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده ومناقصه تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.
4:  میزان سپرده دریافتی جهت شرکت درمزایده  ومناقصه طبق فرم شرایط می باشد.
5: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده  و مناقصه  می باشد.
 تلفن همراه:  09176187768                                          
تلفن:9-07433444046
فاکس:07433444051