چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عام فروش ماهی واحد گلستان شرکت شهید مطهری ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشت و صنعت شهید مطهری

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشت وصنعت شهید مطهری (سهامی خاص) در نظر دارد حدود 40 تن ماهی پرورشی گونه های فیتوفاک، بیگهد و کپور تعدادی از استخر های نورسی و ضیایی بخش آبزی پرور استان گلستان را ازطریق برگزاری مزایده عام به فروش رساند.

شرکت کشت وصنعت شهید مطهری (سهامی خاص) در نظر دارد حدود ۴۰ تن ماهی پرورشی گونه های فیتوفاک، بیگهد و کپور تعدادی از استخر های نورسی و ضیایی بخش آبزی پرور استان گلستان را ازطریق برگزاری مزایده عام به فروش رساند. متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده در روزهای اداری از تاریخ درج آگهی تا (ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴) به آدرس دفتر واحد گلستان: استان گلستان، شهر خان ببین، جاده سعدآباد، کیلومتر ۸ روستای ارازگل، اراضی شرکت کشت و صنعت شهید مطهری مراجعه و یا از طریق لینک ذیل دریافت نمایند.

مهلت و محل تحویل اسناد: تا ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ به دفترشرکت در واحد گلستان به آدرس فوق

زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ در دفتر شرکت در واحد گلستان به آدرس فوق

*برای کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از استخر ها و نمونه گیری از ماهی ها با شماره تلفن های ۰۹۱۱۱۷۶۱۹۳۶ آقای سلطانی برای واحد ضیایی و ۰۹۱۱۱۵۳۹۳۹۱ آقای فرهادی برای واحد نورسی تماس حاصل نمایید.

آگهی مزایده عام فروش ماهی واحد گلستان شرکت شهید مطهری ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشت و صنعت شهید مطهری

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت کشت وصنعت شهید مطهری (سهامی خاص) در نظر دارد حدود 40 تن ماهی پرورشی گونه های فیتوفاک، بیگهد و کپور تعدادی از استخر های نورسی و ضیایی بخش آبزی پرور استان گلستان را ازطریق برگزاری مزایده عام به فروش رساند.

شرکت کشت وصنعت شهید مطهری (سهامی خاص) در نظر دارد حدود ۴۰ تن ماهی پرورشی گونه های فیتوفاک، بیگهد و کپور تعدادی از استخر های نورسی و ضیایی بخش آبزی پرور استان گلستان را ازطریق برگزاری مزایده عام به فروش رساند. متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده در روزهای اداری از تاریخ درج آگهی تا (ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴) به آدرس دفتر واحد گلستان: استان گلستان، شهر خان ببین، جاده سعدآباد، کیلومتر ۸ روستای ارازگل، اراضی شرکت کشت و صنعت شهید مطهری مراجعه و یا از طریق لینک ذیل دریافت نمایند.

مهلت و محل تحویل اسناد: تا ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ به دفترشرکت در واحد گلستان به آدرس فوق

زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ در دفتر شرکت در واحد گلستان به آدرس فوق

*برای کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از استخر ها و نمونه گیری از ماهی ها با شماره تلفن های ۰۹۱۱۱۷۶۱۹۳۶ آقای سلطانی برای واحد ضیایی و ۰۹۱۱۱۵۳۹۳۹۱ آقای فرهادی برای واحد نورسی تماس حاصل نمایید.