چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش 16 تن پسته در شرکت پیوند خاوران 1401/08/09

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت پیوند خاوران

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در نظر دارد مقدار حدود 16 تن انواع پسته خود را از طریق مزایده عمومی که در ساعت 12:00 روز دو شنبه مورخ 1401/08/09 برگزار خواهد شد به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت اخذ و تحویل فرمهای مربوطه به دفتر شرکت واقع در بیرجند کیلومتر 5 جاده بیرجند کرمان جنب دانشکده کشاورزی یا به سایت شرکت www.pkhco.ir مراجعه نمایند.
لازم به ذکراست آخرین مهلت جهت تحویل پاکت قیمت پیشنهادی ساعت 11:30روز دو شنبه مورخ 1401/08/09 می باشد.

مزایده فروش 16 تن پسته در شرکت پیوند خاوران 1401/08/09

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت پیوند خاوران

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در نظر دارد مقدار حدود 16 تن انواع پسته خود را از طریق مزایده عمومی که در ساعت 12:00 روز دو شنبه مورخ 1401/08/09 برگزار خواهد شد به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت اخذ و تحویل فرمهای مربوطه به دفتر شرکت واقع در بیرجند کیلومتر 5 جاده بیرجند کرمان جنب دانشکده کشاورزی یا به سایت شرکت www.pkhco.ir مراجعه نمایند.
لازم به ذکراست آخرین مهلت جهت تحویل پاکت قیمت پیشنهادی ساعت 11:30روز دو شنبه مورخ 1401/08/09 می باشد.