چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

«آگهی مزایده فروش پسته» «نوبت دوم» شرکت سیرجان بنیاد 15/08/1401

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / سیرجان بنیاد

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

«آگهی مزایده   فروش  پسته»      «نوبت دوم»شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد حدود  50  تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند، بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید دارند دعوت بعمل می‌آید جهت رؤیت نمونه محصولات ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ   15/08/1401 همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره تلفنهای42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شرکت  و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه  16/08/1401 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند . زمان برگزاری مزایده روز دو شنبه 16/08/1401 رأس ساعت  15  در محل دفتر مرکزی شرکت می‌باشد.ضمناً لیست اقلام  پسته مورد فروش و همچنین شرایط فروش در مورخ 09/08/1401 در سایت درج خواهد گردید.*روابط عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد*

«آگهی مزایده فروش پسته» «نوبت دوم» شرکت سیرجان بنیاد 15/08/1401

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

سیرجان بنیاد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

«آگهی مزایده   فروش  پسته»      «نوبت دوم»شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد حدود  50  تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند، بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید دارند دعوت بعمل می‌آید جهت رؤیت نمونه محصولات ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ   15/08/1401 همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره تلفنهای42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شرکت  و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه  16/08/1401 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند . زمان برگزاری مزایده روز دو شنبه 16/08/1401 رأس ساعت  15  در محل دفتر مرکزی شرکت می‌باشد.ضمناً لیست اقلام  پسته مورد فروش و همچنین شرایط فروش در مورخ 09/08/1401 در سایت درج خواهد گردید.*روابط عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد*