چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

«آگهی مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو واحد سیدان»«نوبت دوم» 09/08/1401

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / سیرجان بنیاد

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

«آگهی مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو  واحد سیدان»       «نوبت دوم»شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد فروش حدود 50 تن محصول خرمالو واحد سیدان از واحدهای تحت پوشش  خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت  شهر سیدان را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیانی که توانایی انجام عملیات مزایده مذکور را دارند دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید ازباغ  مورد مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ  15/08/1401 همه روزه بجز ایام تعطیل به دفتر واحد سیدان استان فارس، شهرستان مرودشت شهر سیدان مراجعه و یا با شماره تلفنهای42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شرکت  و شماره همراه 09171281589 مدیر واحد سیدان تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه 16/08/1401 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مزایده روز  دوشنبه 16/08/1401 راس ساعت  14  در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی می‌باشد .ضمناً برگ شرایط شرکت در مزایده در مورخ  09/08/1401 در سایت درج خواهد گردید.*روابط عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد*

«آگهی مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو واحد سیدان»«نوبت دوم» 09/08/1401

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

سیرجان بنیاد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

«آگهی مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو  واحد سیدان»       «نوبت دوم»شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد فروش حدود 50 تن محصول خرمالو واحد سیدان از واحدهای تحت پوشش  خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت  شهر سیدان را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیانی که توانایی انجام عملیات مزایده مذکور را دارند دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید ازباغ  مورد مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ  15/08/1401 همه روزه بجز ایام تعطیل به دفتر واحد سیدان استان فارس، شهرستان مرودشت شهر سیدان مراجعه و یا با شماره تلفنهای42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شرکت  و شماره همراه 09171281589 مدیر واحد سیدان تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه 16/08/1401 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مزایده روز  دوشنبه 16/08/1401 راس ساعت  14  در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی می‌باشد .ضمناً برگ شرایط شرکت در مزایده در مورخ  09/08/1401 در سایت درج خواهد گردید.*روابط عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد*