چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده دام مازاد در شرکت کشت و دام قیام اصفهان

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشت و دام قیام اصفهان

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

*آگهی  مزایده دام*
شرکت کشت و دام قیام اصفهان با شماره ثبت 10345 و شناسه ملی 10260314217در نظر دارد تعدادی از دام های مازاد  (به شرح زیر) در واحد اصفهان و واحد ایلام از طریق برگزاری مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09 بفروش برساند، لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت و تحویل پاکت مدارک شرکت در جلسه مذکور به آدرس:  دفتر مرکزی شرکت، پلیس راه اصفهان - تهران، کیلومتر 9 جاده علویجه تا ساعت 11 صبح روز مذکور مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت ها در ساعت 12 همان روز مفتوح و برنده اعلام خواهد شد.
تلفن تماس :33804334-031
مزایده دام :
1.  گاوغیر آبستن 
2.  گاو آبستن داشتی
3.  تلیسه  غیر باردار
4.  تلیسه باردار
5.  گوساله نر شیرخوار 
6.  گوساله نر قطع شیر
7.  گوساله نر ژنتیک برتر

آگهی مزایده دام مازاد در شرکت کشت و دام قیام اصفهان

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشت و دام قیام اصفهان

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

*آگهی  مزایده دام*
شرکت کشت و دام قیام اصفهان با شماره ثبت 10345 و شناسه ملی 10260314217در نظر دارد تعدادی از دام های مازاد  (به شرح زیر) در واحد اصفهان و واحد ایلام از طریق برگزاری مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09 بفروش برساند، لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت و تحویل پاکت مدارک شرکت در جلسه مذکور به آدرس:  دفتر مرکزی شرکت، پلیس راه اصفهان - تهران، کیلومتر 9 جاده علویجه تا ساعت 11 صبح روز مذکور مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت ها در ساعت 12 همان روز مفتوح و برنده اعلام خواهد شد.
تلفن تماس :33804334-031
مزایده دام :
1.  گاوغیر آبستن 
2.  گاو آبستن داشتی
3.  تلیسه  غیر باردار
4.  تلیسه باردار
5.  گوساله نر شیرخوار 
6.  گوساله نر قطع شیر
7.  گوساله نر ژنتیک برتر