چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده فروش تلیسه آبستن و دام داشتی مازاد

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت زرین خوشه اراک

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده فروش تلیسه آبستن و دام داشتی مازاد
شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۳۰ راس تلیسه آبستن و ۲۱ راس دام داشتی مازاد خود را از طریق مزایده بفروش برساند، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۱ به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران مراجعه و در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲-۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱ تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده فروش تلیسه آبستن و دام داشتی مازاد

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت زرین خوشه اراک

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده فروش تلیسه آبستن و دام داشتی مازاد
شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۳۰ راس تلیسه آبستن و ۲۱ راس دام داشتی مازاد خود را از طریق مزایده بفروش برساند، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۱ به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران مراجعه و در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲-۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱ تماس حاصل نمایند.