چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

فروش دام مازاد در شرکت پیوند خاوران مورخ 1401/09/20

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت پیوند خاوران

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در نظر دارد تعدادی از دام های مازاد (بره نر 200 راس، بره ماده 200 راس، میش حذفی 50 راس، قوچ حذفی 5 راس) خود را از طریق مزایده عمومی که در ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/09/20 برگزار خواهد شد به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت اخذ و تحویل فرمهای مربوطه به دفتر شرکت واقع در بیرجند کیلومتر 5 جاده بیرجند کرمان جنب دانشکده کشاورزی و یا به سایت شرکت www.pkhco.ir مراجعه نمایند. لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکت قیمت پیشنهادی ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در نظر دارد تعدادی از دام های مازاد (بره نر 200 راس، بره ماده 200 راس، میش حذفی 50 راس، قوچ حذفی 5 راس) خود را از طریق مزایده عمومی که در ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/09/20 برگزار خواهد شد به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت اخذ و تحویل فرمهای مربوطه به دفتر شرکت واقع در بیرجند کیلومتر 5 جاده بیرجند کرمان جنب دانشکده کشاورزی و یا به سایت شرکت www.pkhco.ir مراجعه نمایند.
 لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکت قیمت پیشنهادی ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/09/20 می باشد.

فروش دام مازاد در شرکت پیوند خاوران مورخ 1401/09/20

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت پیوند خاوران

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در نظر دارد تعدادی از دام های مازاد (بره نر 200 راس، بره ماده 200 راس، میش حذفی 50 راس، قوچ حذفی 5 راس) خود را از طریق مزایده عمومی که در ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/09/20 برگزار خواهد شد به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت اخذ و تحویل فرمهای مربوطه به دفتر شرکت واقع در بیرجند کیلومتر 5 جاده بیرجند کرمان جنب دانشکده کشاورزی و یا به سایت شرکت www.pkhco.ir مراجعه نمایند. لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکت قیمت پیشنهادی ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در نظر دارد تعدادی از دام های مازاد (بره نر 200 راس، بره ماده 200 راس، میش حذفی 50 راس، قوچ حذفی 5 راس) خود را از طریق مزایده عمومی که در ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/09/20 برگزار خواهد شد به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت اخذ و تحویل فرمهای مربوطه به دفتر شرکت واقع در بیرجند کیلومتر 5 جاده بیرجند کرمان جنب دانشکده کشاورزی و یا به سایت شرکت www.pkhco.ir مراجعه نمایند.
 لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکت قیمت پیشنهادی ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/09/20 می باشد.