چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه انتخاب پیمانکار در شرکت نگین فام خوزستان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان

شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار عملیات ترمیم ، بهسازی و روکش آسفالت جاده روستایی به طول حدود2 کیلومتر شامل اجرا و تهیه مصالح اقدام نماید. لذا از شرکتها و اشخاص حقیقی واجد شرایط و دارای صلاحیت دعوت می نماید از تاریخ درج آگهی در روزنامه جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه به آدرس: استان خوزستان، کیلومتر 15 جاده باغملک – ایذه، جنب مجتمع رفاهی یاسین، شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار عملیات ترمیم ، بهسازی و روکش آسفالت جاده روستایی به طول حدود2 کیلومتر شامل اجرا و تهیه مصالح اقدام نماید. 
لذا از شرکتها و اشخاص حقیقی  واجد شرایط و دارای صلاحیت دعوت می نماید از تاریخ درج آگهی در روزنامه جهت اخذ  اوراق  شرکت در مناقصه به آدرس: استان خوزستان، کیلومتر 15 جاده باغملک – ایذه، جنب مجتمع رفاهی یاسین،  شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان مراجعه و یا  با شماره تلفن   9 - 43743675 - 061   و همراه 09166111145 در ساعات اداری تماس حاصل فرمایند.
-    آخرین مهلت تحویل پیشنهادات در پاکت مهر و موم شده به دفتر شرکت و اخذ رسید تا ساعت ۱۱ صبح روز  یکشنبه  مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ می باشد.
-    به پیشنهادهای دریافتی خارج از موعد مقرر، مشروط، مخدوش، مبهم، ناقص و پیشنهادهایی که شرایط مندرج در اسناد  اختلاف داشته باشند ترتیب  اثر داده  نخواهد شد.
ضمناً جلسه مناقصه رأس ساعت ۱۲ صبح  روز  یکشنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷  در محل دفتر  به آدرس فوق برگـزار خواهد شد.

مناقصه انتخاب پیمانکار در شرکت نگین فام خوزستان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار عملیات ترمیم ، بهسازی و روکش آسفالت جاده روستایی به طول حدود2 کیلومتر شامل اجرا و تهیه مصالح اقدام نماید. لذا از شرکتها و اشخاص حقیقی واجد شرایط و دارای صلاحیت دعوت می نماید از تاریخ درج آگهی در روزنامه جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه به آدرس: استان خوزستان، کیلومتر 15 جاده باغملک – ایذه، جنب مجتمع رفاهی یاسین، شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان

شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار عملیات ترمیم ، بهسازی و روکش آسفالت جاده روستایی به طول حدود2 کیلومتر شامل اجرا و تهیه مصالح اقدام نماید. 
لذا از شرکتها و اشخاص حقیقی  واجد شرایط و دارای صلاحیت دعوت می نماید از تاریخ درج آگهی در روزنامه جهت اخذ  اوراق  شرکت در مناقصه به آدرس: استان خوزستان، کیلومتر 15 جاده باغملک – ایذه، جنب مجتمع رفاهی یاسین،  شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان مراجعه و یا  با شماره تلفن   9 - 43743675 - 061   و همراه 09166111145 در ساعات اداری تماس حاصل فرمایند.
-    آخرین مهلت تحویل پیشنهادات در پاکت مهر و موم شده به دفتر شرکت و اخذ رسید تا ساعت ۱۱ صبح روز  یکشنبه  مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ می باشد.
-    به پیشنهادهای دریافتی خارج از موعد مقرر، مشروط، مخدوش، مبهم، ناقص و پیشنهادهایی که شرایط مندرج در اسناد  اختلاف داشته باشند ترتیب  اثر داده  نخواهد شد.
ضمناً جلسه مناقصه رأس ساعت ۱۲ صبح  روز  یکشنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷  در محل دفتر  به آدرس فوق برگـزار خواهد شد.