چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده فروش دام در شرکت دشت گل کردستان 1401.10.25

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / دشت گل

آگهی مزایده فروش دام نوبت اول چاپ تعدادی گوساله نر شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی،گاو آبستن کشتارگاهی و تلیسه آبستن مربوط به واحد های قروه ،ملایر و رزن خود را در سـاعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401.10.25از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد ملایر این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند،

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده فروش دام
نوبت  اول چاپ

تعدادی گوساله نر شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی،گاو آبستن کشتارگاهی و تلیسه آبستن مربوط به واحد های قروه ،ملایر و رزن خود را در سـاعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401.10.25از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد ملایر این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت  اقلام مورد مزایده  به آدرس واحدهای گاوداری  این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند:
1- استان کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ   تلفن 08735445856
2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین تلفن 08136353648
3-استان همدان،شهرستان ملایر،کیلومتر10جاده جوکار به تویسرکان تلفن  08132155012
همراه : 09188371109
تاریخ تحویل و بازگشایی پاکت پیشنهادات: تاریخ تحویل پاکات پیشنهادی روز  یکشنبه مورخ 1401.10.25رأس ساعت  12:00 ظهر و تاریخ بازگشائی پاکات رأس ساعت  12:30 ظهر  در واحد شماره سه  این شرکت واقع در استان همدان، شهرستان ملایر ،کیلومتر10جاده جوکار به تویسرکان می باشد.  
•  شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
•  هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهدة برنده مزایده می باشد .
•  سایر اطلاعات مزایده در متن شرایط مزایده موجود می باشد .

آگهی مزایده فروش دام در شرکت دشت گل کردستان 1401.10.25

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

دشت گل

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده فروش دام نوبت اول چاپ تعدادی گوساله نر شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی،گاو آبستن کشتارگاهی و تلیسه آبستن مربوط به واحد های قروه ،ملایر و رزن خود را در سـاعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401.10.25از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد ملایر این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند،

آگهی مزایده فروش دام
نوبت  اول چاپ

تعدادی گوساله نر شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی،گاو آبستن کشتارگاهی و تلیسه آبستن مربوط به واحد های قروه ،ملایر و رزن خود را در سـاعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401.10.25از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد ملایر این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت  اقلام مورد مزایده  به آدرس واحدهای گاوداری  این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند:
1- استان کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ   تلفن 08735445856
2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین تلفن 08136353648
3-استان همدان،شهرستان ملایر،کیلومتر10جاده جوکار به تویسرکان تلفن  08132155012
همراه : 09188371109
تاریخ تحویل و بازگشایی پاکت پیشنهادات: تاریخ تحویل پاکات پیشنهادی روز  یکشنبه مورخ 1401.10.25رأس ساعت  12:00 ظهر و تاریخ بازگشائی پاکات رأس ساعت  12:30 ظهر  در واحد شماره سه  این شرکت واقع در استان همدان، شهرستان ملایر ،کیلومتر10جاده جوکار به تویسرکان می باشد.  
•  شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
•  هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهدة برنده مزایده می باشد .
•  سایر اطلاعات مزایده در متن شرایط مزایده موجود می باشد .