چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش پسته خشک در شرکت محیا به تاریخ 1401/10/19

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

حدود 50/108 کیلوگرم محصول پسته خشک تولیدی خود رقم کله قوچی را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از متقاضیان دعوت می گردد از تاریخ نشر آگهی جهت رؤیت نمونه پسته و اطلاع از شرایط مزایده به دفتر مرکزی شرکت به آدرس: استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر مراجعه و یا با تلفن : 02166282060 و همراه 09339434225 تماس حاصل نمایند تا نمونه پسته های مورد مزایده به آدرس درخواستی ارسال گردد.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

حدود   50/108 کیلوگرم  محصول پسته خشک تولیدی خود رقم کله قوچی  را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از متقاضیان دعوت می گردد از تاریخ نشر آگهی جهت رؤیت نمونه پسته و اطلاع از شرایط مزایده به دفتر مرکزی شرکت به آدرس: استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر مراجعه و یا با تلفن : 02166282060 و همراه 09339434225 تماس حاصل نمایند تا نمونه پسته های مورد مزایده به آدرس درخواستی ارسال گردد. لازم به ذکر است نمونه پسته ارسالی عین محصول بوده و ارائه پیشنهاد قیمت بر اساس نمونه پسته ارسالی خواهد بود. 
جلسه مزایده روز دوشنبه مورخ 1401/10/19 رأس ساعت 14 در محل دفتر مرکزی شرکت محیاء برگـزار خواهد شد.  
لازم به ذکر است مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 13:30 می باشد. 
شرکت محیاء در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از اقلام مزایده مختار است. 
5 درصد قیمت پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده تعیین گردیده که می بایست به حساب شماره 850432884 یا شماره حساب شبا IR 160160000000000850432884  بانک کشاورزی شعبه آبیک واریز شده و فیش بانکی آن به همراه پاکت پیشنهاد قیمت تحویل امور اداری شرکت گردد. 
مقادیر درج شده در جدول حدودی می باشد

مزایده فروش پسته خشک در شرکت محیا به تاریخ 1401/10/19

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

حدود 50/108 کیلوگرم محصول پسته خشک تولیدی خود رقم کله قوچی را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از متقاضیان دعوت می گردد از تاریخ نشر آگهی جهت رؤیت نمونه پسته و اطلاع از شرایط مزایده به دفتر مرکزی شرکت به آدرس: استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر مراجعه و یا با تلفن : 02166282060 و همراه 09339434225 تماس حاصل نمایند تا نمونه پسته های مورد مزایده به آدرس درخواستی ارسال گردد.

حدود   50/108 کیلوگرم  محصول پسته خشک تولیدی خود رقم کله قوچی  را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از متقاضیان دعوت می گردد از تاریخ نشر آگهی جهت رؤیت نمونه پسته و اطلاع از شرایط مزایده به دفتر مرکزی شرکت به آدرس: استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر مراجعه و یا با تلفن : 02166282060 و همراه 09339434225 تماس حاصل نمایند تا نمونه پسته های مورد مزایده به آدرس درخواستی ارسال گردد. لازم به ذکر است نمونه پسته ارسالی عین محصول بوده و ارائه پیشنهاد قیمت بر اساس نمونه پسته ارسالی خواهد بود. 
جلسه مزایده روز دوشنبه مورخ 1401/10/19 رأس ساعت 14 در محل دفتر مرکزی شرکت محیاء برگـزار خواهد شد.  
لازم به ذکر است مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 13:30 می باشد. 
شرکت محیاء در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از اقلام مزایده مختار است. 
5 درصد قیمت پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده تعیین گردیده که می بایست به حساب شماره 850432884 یا شماره حساب شبا IR 160160000000000850432884  بانک کشاورزی شعبه آبیک واریز شده و فیش بانکی آن به همراه پاکت پیشنهاد قیمت تحویل امور اداری شرکت گردد. 
مقادیر درج شده در جدول حدودی می باشد