چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

فروش محصول میوه به در شرکت فجر اصفهان به تاریخ 1401/10/13

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت فجر اصفهان

آگهی مزایده عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش محصول میوه "به" بزرگ ترین باغ "به" کشور از طریق مزایده عمومی در روز دوشنبه مورخ 1401/10/13ساعت 12 ظهر اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید و اخذ اسناد مزایده به آدرس و یا سایت شرکت www.fajreisfahan.ir مراجعه و یا با تلفن 54335314 – 031 تماس حاصل فرمایند. آدرس و محل برگزاری: شهرستان نطنز ، کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز – اصفهان ، روستای رحمت آباد12

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده  عمومی  
   
    شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش محصول میوه "به" بزرگ ترین باغ "به" کشور  از طریق مزایده عمومی در روز دوشنبه مورخ 1401/10/13ساعت 12 ظهر اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید و اخذ اسناد مزایده به آدرس  و یا سایت شرکت  www.fajreisfahan.ir  مراجعه و یا با تلفن  54335314 – 031 تماس حاصل فرمایند.  
 
آدرس و محل برگزاری:  شهرستان نطنز ، کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز – اصفهان ، روستای رحمت آباد12

فروش محصول میوه به در شرکت فجر اصفهان به تاریخ 1401/10/13

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت فجر اصفهان

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش محصول میوه "به" بزرگ ترین باغ "به" کشور از طریق مزایده عمومی در روز دوشنبه مورخ 1401/10/13ساعت 12 ظهر اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید و اخذ اسناد مزایده به آدرس و یا سایت شرکت www.fajreisfahan.ir مراجعه و یا با تلفن 54335314 – 031 تماس حاصل فرمایند. آدرس و محل برگزاری: شهرستان نطنز ، کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز – اصفهان ، روستای رحمت آباد12

آگهی مزایده  عمومی  
   
    شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش محصول میوه "به" بزرگ ترین باغ "به" کشور  از طریق مزایده عمومی در روز دوشنبه مورخ 1401/10/13ساعت 12 ظهر اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید و اخذ اسناد مزایده به آدرس  و یا سایت شرکت  www.fajreisfahan.ir  مراجعه و یا با تلفن  54335314 – 031 تماس حاصل فرمایند.  
 
آدرس و محل برگزاری:  شهرستان نطنز ، کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز – اصفهان ، روستای رحمت آباد12