چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه خرید نوار تیپ شرکت بینالود نیشابور به تاریخ 1401/10/26

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / بینالود نیشابور

* آگهی مناقصه خرید نوار تیپ شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور * شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در نظر دارد خرید نوار تیپ 175 میکرون 30 سانت با مشخصات وزن بالای 5/10 کیلوگرم و قطر داخلی 1/16-3/16 میلیمتر، دارای علامت استاندارد، آبدهی 5/2 لیتر در ساعت با ضریب یکنواختی 4 درصد، فشار شکن زیگزاک ذوزنقه ای آنتی بلاک دارای ورودی 10 و خروجی 5 عدد و دارای تاییده آب و خاک به مقدار 4800 رول 1000 متری را از طریق مناقصه عمومی در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 برگزار نماید،

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

* آگهی مناقصه خرید نوار تیپ شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور *
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در نظر دارد  خرید نوار تیپ 175 میکرون 30 سانت با مشخصات وزن بالای 5/10 کیلوگرم و قطر داخلی 1/16-3/16 میلیمتر، دارای علامت استاندارد، آبدهی 5/2 لیتر در ساعت با ضریب یکنواختی 4 درصد، فشار شکن زیگزاک ذوزنقه ای آنتی بلاک دارای ورودی 10 و خروجی 5 عدد و دارای تاییده آب و خاک به مقدار  4800 رول 1000 متری را  از طریق مناقصه عمومی در ساعت 10 روز   دوشنبه  مورخ 1401/10/26  برگزار نماید، لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکات قیمت های پیشنهادی ساعت 16  روز یکشنبه مورخ 1401/10/25  می باشد،  متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل فرمهای مربوطه  از روز شنبه مورخه 1401/10/17 به آدرس نیشابور شهرک فرهنگیان خیام 18 پلاک 3  مراجعه نمایند.
1،300،000،000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه تعیین گردیده  که می بایست به شماره حساب 18181821808641  بانک سینا و یا به شماره حساب 123834969 بانک کشاورزی واریز شده و فیش واریزی آن به همراه پاکت پیشنهادی قیمت تحویل واحد بازرگانی شرکت گردد.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 42610331-051 – واحد بازرگانی

آگهی مناقصه خرید نوار تیپ شرکت بینالود نیشابور به تاریخ 1401/10/26

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

بینالود نیشابور

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

* آگهی مناقصه خرید نوار تیپ شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور * شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در نظر دارد خرید نوار تیپ 175 میکرون 30 سانت با مشخصات وزن بالای 5/10 کیلوگرم و قطر داخلی 1/16-3/16 میلیمتر، دارای علامت استاندارد، آبدهی 5/2 لیتر در ساعت با ضریب یکنواختی 4 درصد، فشار شکن زیگزاک ذوزنقه ای آنتی بلاک دارای ورودی 10 و خروجی 5 عدد و دارای تاییده آب و خاک به مقدار 4800 رول 1000 متری را از طریق مناقصه عمومی در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 برگزار نماید،

* آگهی مناقصه خرید نوار تیپ شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور *
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در نظر دارد  خرید نوار تیپ 175 میکرون 30 سانت با مشخصات وزن بالای 5/10 کیلوگرم و قطر داخلی 1/16-3/16 میلیمتر، دارای علامت استاندارد، آبدهی 5/2 لیتر در ساعت با ضریب یکنواختی 4 درصد، فشار شکن زیگزاک ذوزنقه ای آنتی بلاک دارای ورودی 10 و خروجی 5 عدد و دارای تاییده آب و خاک به مقدار  4800 رول 1000 متری را  از طریق مناقصه عمومی در ساعت 10 روز   دوشنبه  مورخ 1401/10/26  برگزار نماید، لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکات قیمت های پیشنهادی ساعت 16  روز یکشنبه مورخ 1401/10/25  می باشد،  متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل فرمهای مربوطه  از روز شنبه مورخه 1401/10/17 به آدرس نیشابور شهرک فرهنگیان خیام 18 پلاک 3  مراجعه نمایند.
1،300،000،000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه تعیین گردیده  که می بایست به شماره حساب 18181821808641  بانک سینا و یا به شماره حساب 123834969 بانک کشاورزی واریز شده و فیش واریزی آن به همراه پاکت پیشنهادی قیمت تحویل واحد بازرگانی شرکت گردد.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 42610331-051 – واحد بازرگانی