چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه خرید ورق ژئوممبران شرکت بینالود نیشابور به تاریخ 1401/10/17

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / بینالود نیشابور

* آگهی مناقصه خرید ورق ژئوممبران شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور * شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در نظر دارد مقدار 17000 متر مربع ورق ژئوممبران به ضخامت 1.5 میلی متر و عرض بالای 5 متر، دارای تاییدیه مرکز مکانیزاسیون کشاورزی و پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن و تجارت و استاندارد GM13 را از طریق مناقصه عمومی که در ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 برگزار خواهد شد خریداری نماید،

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

* آگهی مناقصه خرید ورق ژئوممبران شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور * 
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در نظر دارد مقدار 17000 متر مربع ورق ژئوممبران به ضخامت 1.5 میلی متر و عرض بالای 5 متر، دارای تاییدیه مرکز مکانیزاسیون کشاورزی و پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن و تجارت و استاندارد GM13 را از طریق مناقصه عمومی که در ساعت 9 روز  دوشنبه مورخ 1401/10/26 برگزار خواهد شد خریداری  نماید، لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکات قیمت های پیشنهادی ساعت 16  روز یکشنبه مورخ  1401/10/25 می باشد،  لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل فرمهای مربوطه  از روز شنبه مورخه 1401/10/17 به آدرس نیشابور شهرک فرهنگیان خیام 18 پلاک 3  مراجعه نمایند.
850،000،000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه تعیین گردیده  که می بایست به شماره حساب 18181821808641  بانک سینا و یا به شماره حساب 123834969 بانک کشاورزی واریز شده و فیش واریزی آن به همراه پاکت پیشنهادی قیمت تحویل واحد بازرگانی شرکت گردد.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 42610331-051 - واحد بازرگانی

آگهی مناقصه خرید ورق ژئوممبران شرکت بینالود نیشابور به تاریخ 1401/10/17

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

بینالود نیشابور

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

* آگهی مناقصه خرید ورق ژئوممبران شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور * شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در نظر دارد مقدار 17000 متر مربع ورق ژئوممبران به ضخامت 1.5 میلی متر و عرض بالای 5 متر، دارای تاییدیه مرکز مکانیزاسیون کشاورزی و پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن و تجارت و استاندارد GM13 را از طریق مناقصه عمومی که در ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 برگزار خواهد شد خریداری نماید،

* آگهی مناقصه خرید ورق ژئوممبران شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور * 
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در نظر دارد مقدار 17000 متر مربع ورق ژئوممبران به ضخامت 1.5 میلی متر و عرض بالای 5 متر، دارای تاییدیه مرکز مکانیزاسیون کشاورزی و پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن و تجارت و استاندارد GM13 را از طریق مناقصه عمومی که در ساعت 9 روز  دوشنبه مورخ 1401/10/26 برگزار خواهد شد خریداری  نماید، لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکات قیمت های پیشنهادی ساعت 16  روز یکشنبه مورخ  1401/10/25 می باشد،  لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل فرمهای مربوطه  از روز شنبه مورخه 1401/10/17 به آدرس نیشابور شهرک فرهنگیان خیام 18 پلاک 3  مراجعه نمایند.
850،000،000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه تعیین گردیده  که می بایست به شماره حساب 18181821808641  بانک سینا و یا به شماره حساب 123834969 بانک کشاورزی واریز شده و فیش واریزی آن به همراه پاکت پیشنهادی قیمت تحویل واحد بازرگانی شرکت گردد.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 42610331-051 - واحد بازرگانی