چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده فروش ۲۱راس دام حذفی در شرکت زرین خوشه اراک به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت زرین خوشه اراک

آگهی مزایده فروش ۲۱راس دام حذفی شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۲۱راس دام حذفی خود را از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده وارائه قیمت پیشنهادی حداکثرتا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵به محل دفتر شرکت ،واقع در اراک،کیلومتر ۷جاده تهران،شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک مراجعه ودرصورت نیاز کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱تماس حاصل نمایند.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده فروش ۲۱راس دام حذفی
شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۲۱راس دام حذفی خود را از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده وارائه قیمت پیشنهادی حداکثرتا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۰/۲۵به محل دفتر شرکت ،واقع در اراک،کیلومتر ۷جاده تهران،شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک مراجعه ودرصورت نیاز کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده فروش ۲۱راس دام حذفی در شرکت زرین خوشه اراک به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت زرین خوشه اراک

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده فروش ۲۱راس دام حذفی شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۲۱راس دام حذفی خود را از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده وارائه قیمت پیشنهادی حداکثرتا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵به محل دفتر شرکت ،واقع در اراک،کیلومتر ۷جاده تهران،شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک مراجعه ودرصورت نیاز کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده فروش ۲۱راس دام حذفی
شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۲۱راس دام حذفی خود را از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده وارائه قیمت پیشنهادی حداکثرتا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۰/۲۵به محل دفتر شرکت ،واقع در اراک،کیلومتر ۷جاده تهران،شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک مراجعه ودرصورت نیاز کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱تماس حاصل نمایند.