چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مزایده فروش ۲۰۰راس گوساله نر شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت زرین خوشه اراک

آگهی تجدید مزایده فروش ۲۰۰راس گوساله نر شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۲۰۰راس گوساله نر خود را از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده وارائه قیمت پیشنهادی حداکثرتا ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹به محل دفتر شرکت ،واقع در اراک،کیلومتر ۷جاده تهران،شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک مراجعه ودرصورت نیاز کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱تماس حاصل نمایند.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مزایده فروش ۲۰۰راس گوساله نر
شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۲۰۰راس گوساله نر خود را از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده وارائه قیمت پیشنهادی حداکثرتا ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۰/۱۹به محل دفتر شرکت ،واقع در اراک،کیلومتر ۷جاده تهران،شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک مراجعه ودرصورت نیاز کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدید مزایده فروش ۲۰۰راس گوساله نر شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت زرین خوشه اراک

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی تجدید مزایده فروش ۲۰۰راس گوساله نر شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۲۰۰راس گوساله نر خود را از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده وارائه قیمت پیشنهادی حداکثرتا ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹به محل دفتر شرکت ،واقع در اراک،کیلومتر ۷جاده تهران،شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک مراجعه ودرصورت نیاز کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدید مزایده فروش ۲۰۰راس گوساله نر
شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۲۰۰راس گوساله نر خود را از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده وارائه قیمت پیشنهادی حداکثرتا ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۰/۱۹به محل دفتر شرکت ،واقع در اراک،کیلومتر ۷جاده تهران،شرکت کشت وصنعت زرین خوشه اراک مراجعه ودرصورت نیاز کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱تماس حاصل نمایند.