چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی فروش دام مازاد در شرکت یاسوج به تاریخ

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

آگهی مزایده عمومی بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود 65رأس گوساله نر شیرخوار ، حدود 5 رأس گوساله نر آمیخته قطع شیر ، حدود 1 رأس گوساله نرآمیخته شیرخوار ،حدود 4 رأس گوساله ماده آمیخته قطع شیر ،حدود 3 راس گوساله ماده آمیخته شیرخوار، حدود15 راس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، حدود راس10راس تلیسه غیرباردار ، حدود 60 رأس تلیسه آبستن (پایه سه ماه آبستن) و حدود 15رأس گاو آبستن شیری

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده عمومی 
بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود  65رأس گوساله نر شیرخوار ، حدود 5 رأس گوساله نر آمیخته قطع شیر ، حدود 1 رأس گوساله نرآمیخته شیرخوار ،حدود  4 رأس گوساله ماده آمیخته قطع شیر  ،حدود 3 راس گوساله ماده آمیخته شیرخوار، حدود15 راس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، حدود راس10راس تلیسه غیرباردار ، حدود 60 رأس تلیسه آبستن (پایه سه ماه آبستن) و حدود 15رأس گاو آبستن شیری (پایه سه ماه آبستن) در روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان خرید دام دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر 35 جاده یاسوج – اصفهان (شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج) مراجعه و یا ازطریق وب سایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/مراجعه نموده و سپس نسبت به بازدید از دامها و نیز دریافت اعلام شرایط اسناد مزایده اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده دام ها در روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 رأس ساعت 11 صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد .  
1- مهلت تحویل اسناد و قیمت اعلامی مزایده دام ها تا ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 می باشد. 
2 : سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ضبط خواهد شد. 
3:  میزان سپرده دریافتی جهت شرکت درمزایده طبق فرم شرایط می باشد. 
4: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد. 

آگهی مزایده عمومی فروش دام مازاد در شرکت یاسوج به تاریخ

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده عمومی بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود 65رأس گوساله نر شیرخوار ، حدود 5 رأس گوساله نر آمیخته قطع شیر ، حدود 1 رأس گوساله نرآمیخته شیرخوار ،حدود 4 رأس گوساله ماده آمیخته قطع شیر ،حدود 3 راس گوساله ماده آمیخته شیرخوار، حدود15 راس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، حدود راس10راس تلیسه غیرباردار ، حدود 60 رأس تلیسه آبستن (پایه سه ماه آبستن) و حدود 15رأس گاو آبستن شیری

آگهی مزایده عمومی 
بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود  65رأس گوساله نر شیرخوار ، حدود 5 رأس گوساله نر آمیخته قطع شیر ، حدود 1 رأس گوساله نرآمیخته شیرخوار ،حدود  4 رأس گوساله ماده آمیخته قطع شیر  ،حدود 3 راس گوساله ماده آمیخته شیرخوار، حدود15 راس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، حدود راس10راس تلیسه غیرباردار ، حدود 60 رأس تلیسه آبستن (پایه سه ماه آبستن) و حدود 15رأس گاو آبستن شیری (پایه سه ماه آبستن) در روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان خرید دام دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر 35 جاده یاسوج – اصفهان (شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج) مراجعه و یا ازطریق وب سایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/مراجعه نموده و سپس نسبت به بازدید از دامها و نیز دریافت اعلام شرایط اسناد مزایده اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده دام ها در روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 رأس ساعت 11 صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد .  
1- مهلت تحویل اسناد و قیمت اعلامی مزایده دام ها تا ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 می باشد. 
2 : سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ضبط خواهد شد. 
3:  میزان سپرده دریافتی جهت شرکت درمزایده طبق فرم شرایط می باشد. 
4: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.