چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در شرکت بیستون پارس به تاریخ یکشنبه 1401/11/02

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشت وصنعت پیوند بیستون پارس در نظر دارد لوله پلی اتیلن مورد نیاز خود به شرح ذیل را از تولید کنندگان وفروشندگان معتبر ( گرید A بر اساس رتبه بندی معاونت آب وخاک جهاد کشاورزی در زمان خرید) و از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، همه روزه از ساعت 8صبح لغایت15 بعداز ظهر از تاریخ 1401/10/19 لغایت 1401/11/02 به آدرس کرمانشاه، شهرستان قصرشیرین، کیلومتر 12جاده خسروی. مراجعه ویا با شماره تلفن 08342472006 تماس حاصل فرمایند *اخرین مهلت دریافت پیشنهادات ساعت 9

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشت وصنعت پیوند بیستون پارس در نظر دارد لوله پلی اتیلن مورد نیاز خود به شرح ذیل را از تولید کنندگان وفروشندگان معتبر ( گرید A بر اساس رتبه بندی معاونت آب وخاک جهاد کشاورزی در زمان خرید) و از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
 متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، همه روزه از ساعت 8صبح لغایت15 بعداز ظهر از تاریخ 1401/10/19 لغایت 1401/11/02 به  آدرس کرمانشاه، شهرستان قصرشیرین، کیلومتر 12جاده خسروی. مراجعه ویا با شماره تلفن 08342472006 تماس حاصل فرمایند

*اخرین مهلت دریافت پیشنهادات ساعت 9صبح روز یکشنبه 1401/11/02میباشد
وبه پیشنهادات خارج از موعد مقرر مشروط، مخدوش، مبهم، ناقص. وپیشنهاداتی که با شرایط مندرج در اگهی اختلاف داشته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

*جلسه مناقصه راس ساعت11صبح روز یکشنبه مورخه1401/11/02در دفتر شرکت به ادرس فوق الذکر برگزار میگردد
1-*لوله 25میلیمتریPE80-PN10-SDR13.6 ضخامت 1/9.به مقدار97/500متر*
2-*لوله 16میلیمتریPE40-PN5-SDR13.6- ضخامت1/2.به مقدار150/000متر*

مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در شرکت بیستون پارس به تاریخ یکشنبه 1401/11/02

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت کشت وصنعت پیوند بیستون پارس در نظر دارد لوله پلی اتیلن مورد نیاز خود به شرح ذیل را از تولید کنندگان وفروشندگان معتبر ( گرید A بر اساس رتبه بندی معاونت آب وخاک جهاد کشاورزی در زمان خرید) و از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، همه روزه از ساعت 8صبح لغایت15 بعداز ظهر از تاریخ 1401/10/19 لغایت 1401/11/02 به آدرس کرمانشاه، شهرستان قصرشیرین، کیلومتر 12جاده خسروی. مراجعه ویا با شماره تلفن 08342472006 تماس حاصل فرمایند *اخرین مهلت دریافت پیشنهادات ساعت 9

شرکت کشت وصنعت پیوند بیستون پارس در نظر دارد لوله پلی اتیلن مورد نیاز خود به شرح ذیل را از تولید کنندگان وفروشندگان معتبر ( گرید A بر اساس رتبه بندی معاونت آب وخاک جهاد کشاورزی در زمان خرید) و از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
 متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، همه روزه از ساعت 8صبح لغایت15 بعداز ظهر از تاریخ 1401/10/19 لغایت 1401/11/02 به  آدرس کرمانشاه، شهرستان قصرشیرین، کیلومتر 12جاده خسروی. مراجعه ویا با شماره تلفن 08342472006 تماس حاصل فرمایند

*اخرین مهلت دریافت پیشنهادات ساعت 9صبح روز یکشنبه 1401/11/02میباشد
وبه پیشنهادات خارج از موعد مقرر مشروط، مخدوش، مبهم، ناقص. وپیشنهاداتی که با شرایط مندرج در اگهی اختلاف داشته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

*جلسه مناقصه راس ساعت11صبح روز یکشنبه مورخه1401/11/02در دفتر شرکت به ادرس فوق الذکر برگزار میگردد
1-*لوله 25میلیمتریPE80-PN10-SDR13.6 ضخامت 1/9.به مقدار97/500متر*
2-*لوله 16میلیمتریPE40-PN5-SDR13.6- ضخامت1/2.به مقدار150/000متر*