چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش دام مازاد در شرکت قیام اصفهان چهارشنبه مورخ 1401/11/05

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشت و دام قیام اصفهان

*آگهی مزایده دام* شرکت کشت و دام قیام اصفهان با شماره ثبت 10345 و شناسه ملی 10260314217 در نظر دارد تعدادی از دام های مازاد (به شرح زیر) در واحد اصفهان و واحد ایلام از طریق برگزاری مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05 بفروش برساند، لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت و تحویل پاکت مدارک شرکت در جلسه مذکور به آدرس: دفتر مرکزی شرکت، پلیس راه اصفهان - تهران، کیلومتر 9 جاده علویجه تا ساعت 11 صبح روز مذکور مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت ها در ساعت 12 همان روز مفتوح و برنده اعلام خواهد شد

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

*آگهی  مزایده دام*

شرکت کشت و دام قیام اصفهان با شماره ثبت 10345 و شناسه ملی 10260314217 در نظر دارد تعدادی از دام های مازاد  (به شرح زیر) در واحد اصفهان و واحد ایلام از طریق برگزاری مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05 بفروش برساند، لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت و تحویل پاکت مدارک شرکت در جلسه مذکور به آدرس:  دفتر مرکزی شرکت، پلیس راه اصفهان - تهران، کیلومتر 9 جاده علویجه تا ساعت 11 صبح روز مذکور مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت ها در ساعت 12 همان روز مفتوح و برنده اعلام خواهد شد.
تلفن تماس :45305100-031
*مزایده دام :
1.گوساله نر شیرخوار
2.گوساله نر قطع شیر
3.گوساله نر قطع شیر نژاد برتر
4.گوساله ماده دو رگ گوشتی
5.گاو غیر آبستن کشتارگاهی
6.گاو آبستن داشتی
7.تلیسه باردار
8.تلیسه غیر باردار کشتارگاهی

مزایده فروش دام مازاد در شرکت قیام اصفهان چهارشنبه مورخ 1401/11/05

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشت و دام قیام اصفهان

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

*آگهی مزایده دام* شرکت کشت و دام قیام اصفهان با شماره ثبت 10345 و شناسه ملی 10260314217 در نظر دارد تعدادی از دام های مازاد (به شرح زیر) در واحد اصفهان و واحد ایلام از طریق برگزاری مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05 بفروش برساند، لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت و تحویل پاکت مدارک شرکت در جلسه مذکور به آدرس: دفتر مرکزی شرکت، پلیس راه اصفهان - تهران، کیلومتر 9 جاده علویجه تا ساعت 11 صبح روز مذکور مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت ها در ساعت 12 همان روز مفتوح و برنده اعلام خواهد شد

*آگهی  مزایده دام*

شرکت کشت و دام قیام اصفهان با شماره ثبت 10345 و شناسه ملی 10260314217 در نظر دارد تعدادی از دام های مازاد  (به شرح زیر) در واحد اصفهان و واحد ایلام از طریق برگزاری مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05 بفروش برساند، لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت و تحویل پاکت مدارک شرکت در جلسه مذکور به آدرس:  دفتر مرکزی شرکت، پلیس راه اصفهان - تهران، کیلومتر 9 جاده علویجه تا ساعت 11 صبح روز مذکور مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت ها در ساعت 12 همان روز مفتوح و برنده اعلام خواهد شد.
تلفن تماس :45305100-031
*مزایده دام :
1.گوساله نر شیرخوار
2.گوساله نر قطع شیر
3.گوساله نر قطع شیر نژاد برتر
4.گوساله ماده دو رگ گوشتی
5.گاو غیر آبستن کشتارگاهی
6.گاو آبستن داشتی
7.تلیسه باردار
8.تلیسه غیر باردار کشتارگاهی