چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده دام در شرکت دشت آذر نگین به تاریخ 1401/11/09

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

*آگهی مزایده دام* شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذرنگین با شماره ثبت 626 و شناسه ملی 10200123311 در نظر دارد تعدادی از دام های مازاد (به شرح ذیل) در واحد مرکزی را از طریق برگزاری مزایده در روز یکشنبه مورخ 1401/11/09 بفروش برساند، لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت و تحویل پاکت مدارک شرکت در جلسه مذکور به آدرس: دفتر مرکزی شرکت، تبریز، خسروشاه، روستای تازه کند، شرکت آذرنگین تا ساعت 11 صبح روز مذکور مراجعه نمایند.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

*آگهی  مزایده دام*

            شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذرنگین با شماره ثبت 626 و شناسه ملی 10200123311 در نظر دارد تعدادی از دام های مازاد (به شرح ذیل) در واحد مرکزی را از طریق برگزاری مزایده در روز یکشنبه مورخ 1401/11/09 بفروش برساند، لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت و تحویل پاکت مدارک شرکت در جلسه مذکور به آدرس:  دفتر مرکزی شرکت، تبریز، خسروشاه، روستای تازه کند، شرکت آذرنگین تا ساعت 11 صبح روز مذکور مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت ها در ساعت 11:30 همان روز مفتوح و برنده اعلام خواهد شد.
تلفن تماس :32431417-041
مزایده دام :
1.  گاو غیر آبستن کشتارگاهی
2.  گاو آبستن داشتی
3.  تلیسه باردار
4.  گوساله نر قطع شیر هلشتاین

آگهی مزایده دام در شرکت دشت آذر نگین به تاریخ 1401/11/09

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

*آگهی مزایده دام* شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذرنگین با شماره ثبت 626 و شناسه ملی 10200123311 در نظر دارد تعدادی از دام های مازاد (به شرح ذیل) در واحد مرکزی را از طریق برگزاری مزایده در روز یکشنبه مورخ 1401/11/09 بفروش برساند، لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت و تحویل پاکت مدارک شرکت در جلسه مذکور به آدرس: دفتر مرکزی شرکت، تبریز، خسروشاه، روستای تازه کند، شرکت آذرنگین تا ساعت 11 صبح روز مذکور مراجعه نمایند.

*آگهی  مزایده دام*

            شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذرنگین با شماره ثبت 626 و شناسه ملی 10200123311 در نظر دارد تعدادی از دام های مازاد (به شرح ذیل) در واحد مرکزی را از طریق برگزاری مزایده در روز یکشنبه مورخ 1401/11/09 بفروش برساند، لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت و تحویل پاکت مدارک شرکت در جلسه مذکور به آدرس:  دفتر مرکزی شرکت، تبریز، خسروشاه، روستای تازه کند، شرکت آذرنگین تا ساعت 11 صبح روز مذکور مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت ها در ساعت 11:30 همان روز مفتوح و برنده اعلام خواهد شد.
تلفن تماس :32431417-041
مزایده دام :
1.  گاو غیر آبستن کشتارگاهی
2.  گاو آبستن داشتی
3.  تلیسه باردار
4.  گوساله نر قطع شیر هلشتاین