چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده فروش دام در شرکت نگین فام خوزستان به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان

شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان در نظر دارد تعدادی دام مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بفروش برساند: ۱.گوساله نر شیر خوار نژاد هلشتاین. ۲.گوساله نرقطع شیر نژاد هلشتاین. ۳.تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی‌. ۴.گاو غیرآبستن کشتارگاهی. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده حداکثر تا ساعت ۱۱روز چهارشنبه مورخ ‌۱۴۰۱/۱۱/۰۵ به آدرس ذیل مراجعه نمایند. محل برگزاری : استان خوزستان -کیلومتر۱۵ جاده باغملک -ایذه جنب مجتمع رفاهی یاسین -دفترمرکزی شرکت تلفن های تماس :۹_۴۳۷۴۶۳۷۵ و ۴۳۷۴۶۳۷

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان در نظر دارد تعدادی دام مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بفروش برساند:
۱.گوساله نر شیرخوار نژاد هلشتاین.
۲.گوساله نرقطع شیر نژاد هلشتاین.
۳.تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی‌.
۴.گاو غیرآبستن کشتارگاهی.
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده حداکثر تا ساعت ۱۱روز چهارشنبه مورخ ‌۱۴۰۱/۱۱/۰۵ به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
محل برگزاری : استان خوزستان -کیلومتر۱۵ جاده باغملک -ایذه  جنب مجتمع رفاهی یاسین -دفترمرکزی شرکت 
تلفن های تماس :۹_۴۳۷۴۶۳۷۵ و ۴۳۷۴۶۳۷۴باکد ۰۶۱ 
زمان مزایده: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۲ظهر

آگهی مزایده فروش دام در شرکت نگین فام خوزستان به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان در نظر دارد تعدادی دام مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بفروش برساند: ۱.گوساله نر شیر خوار نژاد هلشتاین. ۲.گوساله نرقطع شیر نژاد هلشتاین. ۳.تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی‌. ۴.گاو غیرآبستن کشتارگاهی. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده حداکثر تا ساعت ۱۱روز چهارشنبه مورخ ‌۱۴۰۱/۱۱/۰۵ به آدرس ذیل مراجعه نمایند. محل برگزاری : استان خوزستان -کیلومتر۱۵ جاده باغملک -ایذه جنب مجتمع رفاهی یاسین -دفترمرکزی شرکت تلفن های تماس :۹_۴۳۷۴۶۳۷۵ و ۴۳۷۴۶۳۷

شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان در نظر دارد تعدادی دام مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بفروش برساند:
۱.گوساله نر شیرخوار نژاد هلشتاین.
۲.گوساله نرقطع شیر نژاد هلشتاین.
۳.تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی‌.
۴.گاو غیرآبستن کشتارگاهی.
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده حداکثر تا ساعت ۱۱روز چهارشنبه مورخ ‌۱۴۰۱/۱۱/۰۵ به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
محل برگزاری : استان خوزستان -کیلومتر۱۵ جاده باغملک -ایذه  جنب مجتمع رفاهی یاسین -دفترمرکزی شرکت 
تلفن های تماس :۹_۴۳۷۴۶۳۷۵ و ۴۳۷۴۶۳۷۴باکد ۰۶۱ 
زمان مزایده: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۲ظهر