چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی نوبت دوم مناقصه خرید نوار تیپ شرکت بینالود نیشابور به تاریخ 1401/11/09

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / بینالود نیشابور

* آگهی نوبت دوم مناقصه خرید نوار تیپ شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور * شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در نظر دارد خرید نوار تیپ 175 میکرون 30 سانت با مشخصات وزن بالای 10.5کیلوگرم و قطر داخلی 16.1 و 16.3 میلیمتر، دارای علامت استاندارد، آبدهی 2.5 لیتر در ساعت با ضریب یکنواختی 4 درصد، فشار شکن زیگزاک ذوزنقه ای آنتی بلاک دارای ورودی 10 و خروجی 5 عدد و دارای تاییده آب و خاک به مقدار 4800 رول 1000 متری را از طریق مناقصه عمومی برای نوبت دوم در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1401/11/09

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

* آگهی نوبت دوم مناقصه خرید نوار تیپ شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور *
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در نظر دارد  خرید نوار تیپ 175 میکرون 30 سانت با مشخصات وزن بالای 10.5کیلوگرم و قطر داخلی 16.1 و 16.3 میلیمتر، دارای علامت استاندارد، آبدهی 2.5 لیتر در ساعت با ضریب یکنواختی 4 درصد، فشار شکن زیگزاک ذوزنقه ای آنتی بلاک دارای ورودی 10 و خروجی 5 عدد و دارای تاییده آب و خاک به مقدار  4800 رول 1000 متری را  از طریق مناقصه عمومی  برای نوبت دوم در ساعت 10 روز   یکشنبه  مورخ 1401/11/09  برگزار نماید، لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکات قیمت های پیشنهادی ساعت 9  روز یکشنبه مورخ 1401/11/09  می باشد،  متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل فرمهای مربوطه  از روز شنبه مورخه 1401/11/01 به آدرس نیشابور شهرک فرهنگیان خیام 18 پلاک 3  مراجعه نمایند.
1،300،000،000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه تعیین گردیده  که می بایست به شماره حساب 18181821808641  بانک سینا و یا به شماره حساب 123834969 بانک کشاورزی واریز شده و فیش واریزی آن به همراه پاکت پیشنهادی قیمت تحویل واحد بازرگانی شرکت گردد.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 42610331-051 – واحد بازرگانی

آگهی نوبت دوم مناقصه خرید نوار تیپ شرکت بینالود نیشابور به تاریخ 1401/11/09

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

بینالود نیشابور

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

* آگهی نوبت دوم مناقصه خرید نوار تیپ شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور * شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در نظر دارد خرید نوار تیپ 175 میکرون 30 سانت با مشخصات وزن بالای 10.5کیلوگرم و قطر داخلی 16.1 و 16.3 میلیمتر، دارای علامت استاندارد، آبدهی 2.5 لیتر در ساعت با ضریب یکنواختی 4 درصد، فشار شکن زیگزاک ذوزنقه ای آنتی بلاک دارای ورودی 10 و خروجی 5 عدد و دارای تاییده آب و خاک به مقدار 4800 رول 1000 متری را از طریق مناقصه عمومی برای نوبت دوم در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1401/11/09

* آگهی نوبت دوم مناقصه خرید نوار تیپ شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور *
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در نظر دارد  خرید نوار تیپ 175 میکرون 30 سانت با مشخصات وزن بالای 10.5کیلوگرم و قطر داخلی 16.1 و 16.3 میلیمتر، دارای علامت استاندارد، آبدهی 2.5 لیتر در ساعت با ضریب یکنواختی 4 درصد، فشار شکن زیگزاک ذوزنقه ای آنتی بلاک دارای ورودی 10 و خروجی 5 عدد و دارای تاییده آب و خاک به مقدار  4800 رول 1000 متری را  از طریق مناقصه عمومی  برای نوبت دوم در ساعت 10 روز   یکشنبه  مورخ 1401/11/09  برگزار نماید، لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکات قیمت های پیشنهادی ساعت 9  روز یکشنبه مورخ 1401/11/09  می باشد،  متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل فرمهای مربوطه  از روز شنبه مورخه 1401/11/01 به آدرس نیشابور شهرک فرهنگیان خیام 18 پلاک 3  مراجعه نمایند.
1،300،000،000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه تعیین گردیده  که می بایست به شماره حساب 18181821808641  بانک سینا و یا به شماره حساب 123834969 بانک کشاورزی واریز شده و فیش واریزی آن به همراه پاکت پیشنهادی قیمت تحویل واحد بازرگانی شرکت گردد.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 42610331-051 – واحد بازرگانی