چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده دام شرکت شرکت بینالود نیشابور به تاریخ 1401/11/08

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / بینالود نیشابور

آگهی مزایده دام شرکت کشاورزی و دامپروری بینالودنیشابور (سهامی عام) شرکت کشاورزی و دامپروری بینالودنیشابور در نظر دارد دامهای تولیدی خود را به شرح جدول زیر، از طریق مزایده عمومی که در ساعت 12 روز یکشنبه 1401/11/09 برگزار خواهد شد به فروش برساند. لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکت‌ها قیمت های پیشنهادی ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1401/11/09 می باشد، متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل فرمهای مربوط از روز شنبه مورخه 1401/11/08 به آدرس نیشابور شهرک فرهنگیان خیام 18 پلاک 3

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده دام شرکت کشاورزی و دامپروری بینالودنیشابور (سهامی عام)
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالودنیشابور در نظر دارد دامهای تولیدی خود را به شرح جدول زیر، از طریق مزایده عمومی که در ساعت 12 روز  یکشنبه  1401/11/09 برگزار خواهد شد به فروش برساند. لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکت قیمت های پیشنهادی ساعت 12  روز یکشنبه مورخ  1401/11/09 می باشد،  متقاضیان  می توانند جهت دریافت و تحویل فرمهای مربوط از روز شنبه مورخه 1401/11/08 به آدرس نیشابور شهرک فرهنگیان خیام 18 پلاک 3  مراجعه نمایند. شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر 42610331-051

مزایده دام شرکت شرکت بینالود نیشابور به تاریخ 1401/11/08

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

بینالود نیشابور

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده دام شرکت کشاورزی و دامپروری بینالودنیشابور (سهامی عام) شرکت کشاورزی و دامپروری بینالودنیشابور در نظر دارد دامهای تولیدی خود را به شرح جدول زیر، از طریق مزایده عمومی که در ساعت 12 روز یکشنبه 1401/11/09 برگزار خواهد شد به فروش برساند. لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکت‌ها قیمت های پیشنهادی ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1401/11/09 می باشد، متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل فرمهای مربوط از روز شنبه مورخه 1401/11/08 به آدرس نیشابور شهرک فرهنگیان خیام 18 پلاک 3

آگهی مزایده دام شرکت کشاورزی و دامپروری بینالودنیشابور (سهامی عام)
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالودنیشابور در نظر دارد دامهای تولیدی خود را به شرح جدول زیر، از طریق مزایده عمومی که در ساعت 12 روز  یکشنبه  1401/11/09 برگزار خواهد شد به فروش برساند. لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکت قیمت های پیشنهادی ساعت 12  روز یکشنبه مورخ  1401/11/09 می باشد،  متقاضیان  می توانند جهت دریافت و تحویل فرمهای مربوط از روز شنبه مورخه 1401/11/08 به آدرس نیشابور شهرک فرهنگیان خیام 18 پلاک 3  مراجعه نمایند. شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر 42610331-051