چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده عمومی فروش چوب درختان سیب و آلو در شرکت باغداری زراعت مشهد به تاریخ 1401/11/08

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

« آگهی مزایده عمومی فروش چوب درختان سیب و آلو (نوبت دوم)» شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار حدود 1000 تن چوب درختان سیب و آلو موجود در فریمان ، روستای سفید سنگ ، واحد ایثار و چناران ، ابتدای جاده اخلمد ، واحد ظفر را از طریق برگزاری مزایده عمومی در نوبت دوم به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به واحد های مذکور مراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

« آگهی مزایده عمومی فروش چوب درختان سیب و آلو (نوبت دوم)» 
 
شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار حدود 1000 تن چوب درختان سیب و آلو موجود در فریمان ، روستای سفید سنگ ، واحد ایثار و چناران ، ابتدای جاده اخلمد ، واحد ظفر را از طریق برگزاری مزایده عمومی در نوبت دوم به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به واحد های مذکور مراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 مراجعه نمایند .  
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 4 درصد مبلغ پیشنهادی .  
2- تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت 9 صبح روز شنبه  مورخ 1401/11/08 
جلسه مزایده راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/08 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد .  
تلفنهای تماس : 38662160-051 – 09158025385  

مزایده عمومی فروش چوب درختان سیب و آلو در شرکت باغداری زراعت مشهد به تاریخ 1401/11/08

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

« آگهی مزایده عمومی فروش چوب درختان سیب و آلو (نوبت دوم)» شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار حدود 1000 تن چوب درختان سیب و آلو موجود در فریمان ، روستای سفید سنگ ، واحد ایثار و چناران ، ابتدای جاده اخلمد ، واحد ظفر را از طریق برگزاری مزایده عمومی در نوبت دوم به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به واحد های مذکور مراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم

« آگهی مزایده عمومی فروش چوب درختان سیب و آلو (نوبت دوم)» 
 
شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار حدود 1000 تن چوب درختان سیب و آلو موجود در فریمان ، روستای سفید سنگ ، واحد ایثار و چناران ، ابتدای جاده اخلمد ، واحد ظفر را از طریق برگزاری مزایده عمومی در نوبت دوم به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به واحد های مذکور مراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 مراجعه نمایند .  
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 4 درصد مبلغ پیشنهادی .  
2- تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت 9 صبح روز شنبه  مورخ 1401/11/08 
جلسه مزایده راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/08 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد .  
تلفنهای تماس : 38662160-051 – 09158025385