چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی خرید کارتن (نوبت دوم) شرکت باغداری مشهد به تاریخ 1401/11/08

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

آگهی مناقصه عمومی خرید کارتن (نوبت دوم) شرکت باغداری و زراعت مشهد (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در نوبت دوم نسبت به خرید کارتن توت فرنگی (به مقدار حدود 150.000 عدد) اقدام نماید. سپرده شرکت در مناقصه دویست و پنجاه میلیون ریال می باشد. لذا از فروشندگان واجد شرایط که در زمینه فوق دارای تخصص و تجربه کافی می باشند دعوت می نماید جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه به آدرس مشهد، بلوار دانشجو، نبش دانشجو 15، ساختمان آراکس، طبقه سوم، واحد 303 مراجعه نمایند.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه عمومی خرید کارتن (نوبت دوم)  
 
شرکت باغداری و زراعت مشهد (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در نوبت دوم نسبت به خرید کارتن توت فرنگی (به مقدار حدود 150.000 عدد) اقدام نماید. سپرده شرکت در  مناقصه دویست و پنجاه میلیون ریال می باشد. لذا از فروشندگان واجد شرایط که در زمینه فوق دارای تخصص و تجربه کافی می باشند دعوت می نماید جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه به آدرس مشهد، بلوار دانشجو، نبش دانشجو 15، ساختمان آراکس، طبقه سوم، واحد 303 مراجعه نمایند. آخرین مهلت جهت تحویل پیشنهادات در پاکت مهر و موم شده به دفتر شرکت تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/08 می باشد. جلسه مناقصه راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/08 برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 09158025385 و 38661593 تماس حاصل نمایند.  

مناقصه عمومی خرید کارتن (نوبت دوم) شرکت باغداری مشهد به تاریخ 1401/11/08

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه عمومی خرید کارتن (نوبت دوم) شرکت باغداری و زراعت مشهد (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در نوبت دوم نسبت به خرید کارتن توت فرنگی (به مقدار حدود 150.000 عدد) اقدام نماید. سپرده شرکت در مناقصه دویست و پنجاه میلیون ریال می باشد. لذا از فروشندگان واجد شرایط که در زمینه فوق دارای تخصص و تجربه کافی می باشند دعوت می نماید جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه به آدرس مشهد، بلوار دانشجو، نبش دانشجو 15، ساختمان آراکس، طبقه سوم، واحد 303 مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی خرید کارتن (نوبت دوم)  
 
شرکت باغداری و زراعت مشهد (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در نوبت دوم نسبت به خرید کارتن توت فرنگی (به مقدار حدود 150.000 عدد) اقدام نماید. سپرده شرکت در  مناقصه دویست و پنجاه میلیون ریال می باشد. لذا از فروشندگان واجد شرایط که در زمینه فوق دارای تخصص و تجربه کافی می باشند دعوت می نماید جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه به آدرس مشهد، بلوار دانشجو، نبش دانشجو 15، ساختمان آراکس، طبقه سوم، واحد 303 مراجعه نمایند. آخرین مهلت جهت تحویل پیشنهادات در پاکت مهر و موم شده به دفتر شرکت تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/08 می باشد. جلسه مناقصه راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/08 برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 09158025385 و 38661593 تماس حاصل نمایند.