چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی خرید نوار تیپ (نوبت دوم) به تاریخ 1401/11/08

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

آگهی مناقصه عمومی خرید نوار تیپ (نوبت دوم) شرکت باغداری و زراعت مشهد (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در نوبت دوم نسبت به خرید حدود 2.000.000 متر نوار تیپ جهت آبیاری قطره ای اقدام نماید. لذا از فروشندگان واجد شرایط که در زمینه فوق دارای تخصص و تجربه کافی می باشند دعوت می نماید جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه به آدرس مشهد، بلوار دانشجو، نبش دانشجو 15، ساختمان آراکس، طبقه سوم، واحد 303 مراجعه نمایند.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه عمومی خرید نوار تیپ (نوبت دوم) 
 
شرکت باغداری و زراعت مشهد (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در نوبت دوم نسبت به خرید حدود 2.000.000 متر نوار تیپ جهت آبیاری قطره ای اقدام نماید. لذا از فروشندگان واجد شرایط که در زمینه فوق دارای تخصص و تجربه کافی می باشند دعوت می نماید جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه به آدرس مشهد، بلوار دانشجو، نبش دانشجو 15، ساختمان آراکس، طبقه سوم، واحد 303 مراجعه نمایند. (سپرده شرکت در مناقصه 4 درصد مبلغ پیشنهادی می باشد) آخرین مهلت جهت تحویل پیشنهادات در پاکت مهر و موم شده به دفتر شرکت تا ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/08 می باشد. جلسه مناقصه راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/08 برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 09158025385 و 38661593 تماس حاصل نمایند.  

آگهی مناقصه عمومی خرید نوار تیپ (نوبت دوم) به تاریخ 1401/11/08

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه عمومی خرید نوار تیپ (نوبت دوم) شرکت باغداری و زراعت مشهد (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در نوبت دوم نسبت به خرید حدود 2.000.000 متر نوار تیپ جهت آبیاری قطره ای اقدام نماید. لذا از فروشندگان واجد شرایط که در زمینه فوق دارای تخصص و تجربه کافی می باشند دعوت می نماید جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه به آدرس مشهد، بلوار دانشجو، نبش دانشجو 15، ساختمان آراکس، طبقه سوم، واحد 303 مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی خرید نوار تیپ (نوبت دوم) 
 
شرکت باغداری و زراعت مشهد (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در نوبت دوم نسبت به خرید حدود 2.000.000 متر نوار تیپ جهت آبیاری قطره ای اقدام نماید. لذا از فروشندگان واجد شرایط که در زمینه فوق دارای تخصص و تجربه کافی می باشند دعوت می نماید جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه به آدرس مشهد، بلوار دانشجو، نبش دانشجو 15، ساختمان آراکس، طبقه سوم، واحد 303 مراجعه نمایند. (سپرده شرکت در مناقصه 4 درصد مبلغ پیشنهادی می باشد) آخرین مهلت جهت تحویل پیشنهادات در پاکت مهر و موم شده به دفتر شرکت تا ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/08 می باشد. جلسه مناقصه راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/08 برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 09158025385 و 38661593 تماس حاصل نمایند.