چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده فروش دام در شرکت کنگاور به تاریخ 1401/11/30

مزایده

شرکت کنگاور / شرکت کنگاور

آگهی مزایده فروش دام شرکت دشت گل کردستان در نظر دارد تعدادی گوساله نر قابل پروار ،گوساله نر شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی، تلیسه فری مارتین ، گاو آبستن کشتارگاهی و تلیسه آبستن و یک دستگاه شیردوش 32 واحدی بوماتیک مربوط به واحد های قروه ،ملایر و رزن خود را در سـاعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/11/30از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد ملایر این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده فروش دام
 شرکت دشت گل کردستان در نظر دارد تعدادی گوساله نر قابل پروار  ،گوساله نر شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی، تلیسه فری مارتین ، گاو آبستن کشتارگاهی و تلیسه آبستن  و یک دستگاه  شیردوش 32 واحدی بوماتیک مربوط به واحد های قروه ،ملایر و رزن خود را در سـاعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/11/30از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد ملایر این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت  اقلام مورد مزایده  به آدرس واحدهای گاوداری  این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند:
1- استان کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ   تلفن 08735445856
2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین تلفن 08136353648
3-استان همدان،شهرستان ملایر،کیلومتر10جاده جوکار به تویسرکان تلفن  08132155012
همراه : 09188371109
تاریخ تحویل و بازگشایی پاکت پیشنهادات: تاریخ تحویل پاکت های پیشنهادی روز  یکشنبه مورخ 1401/11/30رأس ساعت  12:00 ظهر و تاریخ بازگشائی پاکات رأس ساعت  12:30 ظهر  در واحد شماره سه  این شرکت واقع در استان همدان، شهرستان ملایر ،کیلومتر10جاده جوکار به تویسرکان می باشد.  
•  شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
•  هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهدة برنده مزایده می باشد .
•  سایر اطلاعات مزایده در متن شرایط مزایده موجود می باشد .

شرکت دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان

آگهی مزایده فروش دام در شرکت کنگاور به تاریخ 1401/11/30

مزایده

شرکت کنگاور

شرکت کنگاور

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده فروش دام شرکت دشت گل کردستان در نظر دارد تعدادی گوساله نر قابل پروار ،گوساله نر شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی، تلیسه فری مارتین ، گاو آبستن کشتارگاهی و تلیسه آبستن و یک دستگاه شیردوش 32 واحدی بوماتیک مربوط به واحد های قروه ،ملایر و رزن خود را در سـاعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/11/30از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد ملایر این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند

آگهی مزایده فروش دام
 شرکت دشت گل کردستان در نظر دارد تعدادی گوساله نر قابل پروار  ،گوساله نر شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی، تلیسه فری مارتین ، گاو آبستن کشتارگاهی و تلیسه آبستن  و یک دستگاه  شیردوش 32 واحدی بوماتیک مربوط به واحد های قروه ،ملایر و رزن خود را در سـاعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/11/30از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد ملایر این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت  اقلام مورد مزایده  به آدرس واحدهای گاوداری  این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند:
1- استان کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ   تلفن 08735445856
2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین تلفن 08136353648
3-استان همدان،شهرستان ملایر،کیلومتر10جاده جوکار به تویسرکان تلفن  08132155012
همراه : 09188371109
تاریخ تحویل و بازگشایی پاکت پیشنهادات: تاریخ تحویل پاکت های پیشنهادی روز  یکشنبه مورخ 1401/11/30رأس ساعت  12:00 ظهر و تاریخ بازگشائی پاکات رأس ساعت  12:30 ظهر  در واحد شماره سه  این شرکت واقع در استان همدان، شهرستان ملایر ،کیلومتر10جاده جوکار به تویسرکان می باشد.  
•  شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
•  هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهدة برنده مزایده می باشد .
•  سایر اطلاعات مزایده در متن شرایط مزایده موجود می باشد .

شرکت دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان