چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش 100 رأس تلیسه آبستن در شرکت زرین خوشه اراک به تاریخ 27/11/1401

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت زرین خوشه اراک

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد 100 رأس تلیسه آبستن خود را از طریق مزایده به فروش برساند، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی حداکثر تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 27/11/1401 به محل دفتر شرکت واقع در اراک، کیلومتر 7 جاده تهران، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک مراجعه و در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 2-08633546981 تماس حاصل نمایند.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد 100 رأس تلیسه آبستن خود را از طریق مزایده به فروش برساند، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی حداکثر تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 27/11/1401 به محل دفتر شرکت واقع در اراک، کیلومتر 7 جاده تهران، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک مراجعه و در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 2-08633546981 تماس حاصل نمایند.

مزایده فروش 100 رأس تلیسه آبستن در شرکت زرین خوشه اراک به تاریخ 27/11/1401

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت زرین خوشه اراک

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد 100 رأس تلیسه آبستن خود را از طریق مزایده به فروش برساند، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی حداکثر تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 27/11/1401 به محل دفتر شرکت واقع در اراک، کیلومتر 7 جاده تهران، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک مراجعه و در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 2-08633546981 تماس حاصل نمایند.

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد 100 رأس تلیسه آبستن خود را از طریق مزایده به فروش برساند، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی حداکثر تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 27/11/1401 به محل دفتر شرکت واقع در اراک، کیلومتر 7 جاده تهران، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک مراجعه و در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 2-08633546981 تماس حاصل نمایند.