چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش 43 راس گوسفند در شرکت زرین خوشه اراک به تاریخ 25/11/1401

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت زرین خوشه اراک

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد 43 رأس گوسفند مازاد شامل 25 رأس گوسفند غیرآبستن شیری و 6 رأس قوچ یک ساله (شیشک) و 12 رأس قوچ خود را از طریق مزایده به فروش برساند، لذا متقاضیان جهت دریافت برگ مزایده فروش می توانند تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 25/11/1401 به آدرس های ذیل جهت دریافت برگ مزایده مراجعه نمایند. استان مرکزی، شهرستان اراک، کیلومتر 7 جاده تهران، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس 08633546981

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد 43 رأس گوسفند مازاد شامل 25 رأس گوسفند غیرآبستن شیری و 6 رأس قوچ یک ساله (شیشک) و 12 رأس قوچ خود را از طریق مزایده به فروش برساند، لذا متقاضیان جهت دریافت برگ مزایده فروش می توانند تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 25/11/1401 به آدرس های ذیل جهت دریافت برگ مزایده مراجعه نمایند. 
استان مرکزی، شهرستان اراک، کیلومتر 7 جاده تهران، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس 08633546981 
استان ایلام، شهرستان آبدانان، بخش کلات مورموری، روستای آب انار، شرکت زرین خوشه اراک، واحد کلات مورموری ( آقای مقصودیان 09188466367)

مزایده فروش 43 راس گوسفند در شرکت زرین خوشه اراک به تاریخ 25/11/1401

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت زرین خوشه اراک

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد 43 رأس گوسفند مازاد شامل 25 رأس گوسفند غیرآبستن شیری و 6 رأس قوچ یک ساله (شیشک) و 12 رأس قوچ خود را از طریق مزایده به فروش برساند، لذا متقاضیان جهت دریافت برگ مزایده فروش می توانند تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 25/11/1401 به آدرس های ذیل جهت دریافت برگ مزایده مراجعه نمایند. استان مرکزی، شهرستان اراک، کیلومتر 7 جاده تهران، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس 08633546981

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد 43 رأس گوسفند مازاد شامل 25 رأس گوسفند غیرآبستن شیری و 6 رأس قوچ یک ساله (شیشک) و 12 رأس قوچ خود را از طریق مزایده به فروش برساند، لذا متقاضیان جهت دریافت برگ مزایده فروش می توانند تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 25/11/1401 به آدرس های ذیل جهت دریافت برگ مزایده مراجعه نمایند. 
استان مرکزی، شهرستان اراک، کیلومتر 7 جاده تهران، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس 08633546981 
استان ایلام، شهرستان آبدانان، بخش کلات مورموری، روستای آب انار، شرکت زرین خوشه اراک، واحد کلات مورموری ( آقای مقصودیان 09188466367)